دسته‌بندی نشده · تیر ۲, ۱۳۹۹ ۰

۱-۱-۱۰ هدف و دامنه کاربرد

۱۱۱۱۰ : هدف این مبحث تعیین حداقل ضوابط و مقرراتی است که در تحلیل، طراحی و اجرای ساختمان های فولادی جهت تامین ایمنی و بهره برداری مناسب، مورد استفاده قرار می گیرد. این مبحث شامل الزامات عمومی (فصل۱۰-۱) الزامات طراحی (فصل ۲-۱۰)، الزامات طرح لرزه ای (فصل ۱۰-۳)، الزامات ساخت، نصب و کنترل (فصل ۴-۱۰) و پیوست های (۱) و (۲) می باشد.

۲۱۱۱۰ : کاربرد این مبحث در محدوده ساختمان های فولادی با کاربری های مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن می باشد. سازه های خاص از قبیل پل های فولادی و سایر ساختمان های فولادی که برای تحلیل، طراحی و اجرای آنها مقررات و ضوابط ویژهای مورد نیاز باشد، مشمول این مبحث نمی باشند.

۳۱۱۱۰ : همراه با این مبحث باید ضوابط کلیه مباحث مقررات ملّی ساختمان رعایت شوند. همچنین سیستم های سازه ای ارائه شده در مبحث ششم مقررات ملّی ساختمان برای ساختمان های فولادی، ملاک تحلیل و طراحی سازه های این مبحث قرار می گیرند.

۴۱۱۱۰ : در مواردی که ضوابط این مبحث دارای ابهام یا مسکوت می باشد، استعلام از دفتر مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.