دسته‌بندی نشده · تیر ۸, ۱۳۹۹ ۰

۱-۲-۶ کلیات

در طراحی ساختمان ها و دیگر سازه ها، احتمال همزمانی تأثیر بارها باید به شرحی که در این فصل ارائه شده و بر اساس روش طراحی مربوط به هر مصالح، در نظر گرفته شود. ترکیب بارها در طراحی به روش حالت های حدی در بخش ۳-۲-۶ و برای حوادث غیرعادی در بخش ۴-۲-۶ ارائه شده است.

در مواردی که ضرایب جزیی ایمنی و یا تنش های مجاز محاسباتی در ترکیب بارهای مقررات ملّی ساختمان و دیگر آیین نامه های رسمی کشور وجود نداشته باشد، آنها را می توان از سایر آیین نامه های معتبر دنیا مشخص نمود.