دسته‌بندی نشده · تیر ۸, ۱۳۹۹ ۰

۲-۱۰ الزامات طراحی

این فصل به الزامات طراحی مجموعه سازه شامل اعضا و اتصالات آن بر اساس حالت های حدی (حالت های حدی مقاومت و حالت های حدی بهره برداری) می پردازد. در به کارگیری الزامات این فصل، برای دستیابی به یک طرح ایمن رعایت مقررات این فصل همراه با مقررات فصول ۱۰-۳و ۱۰-۴ الزامی است.

تبصره: الزامات این فصل عمدتاً بر اساس تأمین الزامات حالت های حدی مقاومت تنظیم گردیده است. برای تأمین الزامات حالت های حدی بهره برداری در تحلیل و طراحی، الزامات بخش ۱۰-۲-۱۰ باید توأم با معلومات و قضاوت مهندسی جهت تأمین ضروریات شرایط بهره برداری مناسب به کار گرفته شود.

مقررات این فصل تحت عناوین زیر ارائه می گردد.

 ۱-۲-۱۰ الزامات تحلیل و طراحی برای تأمین پایداری

 ۲-۲-۱۰ الزامات مقاطع اعضای فولادی

 ۳-۲-۱۰ الزامات طراحی اعضا برای نیروی کششی

 ۴-۲-۱۰ الزامات طراحی اعضا برای نیروی فشاری

 ۵-۲-۱۰ الزامات طراحی اعضا برای لنگر خمشی

 ۶-۲-۱۰ الزامات طراحی اعضا برای نیروی برشی

۷-۲-۱۰ الزامات طراحی اعضا برای ترکیب نیروی محوری و لنگر خمشی و ترکیب لنگر پیچشی با سایر نیروها

 ۸-۲-۱۰ الزامات طراحی اعضا با مقطع مختلط

 ۹-۲-۱۰ الزامات طراحی اتصالات

 ۱۰-۲-۱۰ الزامات حالت های حدی بهره برداری در تحلیل و طراحی