دسته‌بندی نشده · تیر ۸, ۱۳۹۹ ۰

۳-۴-۶ زیر فشار وارد بر کف و شالوده

در طراحی کف زیرزمین و دیگر اجزاء مشابه تقریباً افقی که پایین تر از سطح زمین قرار دارند، اثر زیر فشار آب زیرزمینی، درصورت وجود، باید به صورت فشار کامل ایستایی بر تمام کف در نظر گرفته شود. بارهای هیدرواستاتیکی باید تا زیر سطح شالوده ساختمان محاسبه شوند. هرگونه بار به سمت بالای دیگر نیز باید در طراحی منظور شود.

در صورت وجود خاک منبسط شونده در زیر شالوده یا دال بر روی زمین، شالوده، دال و دیگر اجزاء باید برای تحمل حرکات به سمت بالا طراحی شده یا در برابر بارهای به سمت بالا ناشی از خاک منبسط شونده مقاومت کنند؛ و یا خاک منبسط شونده برداشته شده یا در زیر و اطراف سازه به خوبی تثبیت گردد.

 

جدول ۱۴۶ بار طراحی جانبی خاک

بار طراحی جانبی خاک[۱]

 (kN/m۲ به ازای هر متر عمق)

طبقه بندی یکنواخت خاک

شرح مصالح انباشته شده

[۲]۵.۵

GW

شن تمیز خوب دانه بندی شده؛ مخلوط شن و ماسه

[۲]۵.۵

GP

شن تمیز بد دانه بندی شده؛ مخلوط شن و ماسه

[۲]۵.۵

GM

شن لایدار؛ مخلوط شن و ماسه بد دانه بندی شده

[۲]۷.۰۷

GC

شن رسدار؛ مخلوط شن و رس بد دانه بندی شده

[۲]۵.۵

SW

ماسه تمیز خوب دانه بندی شده؛ مخلوط شن به همراه ماسه

[۲]۵.۵

SP

ماسه تمیز بد دانه بندی شده؛ مخلوط شن و ماسه

[۲]۷.۰۷

SM

ماسه لایدار؛ مخلوط ماسه و لای بد دانه بندی شده

[۳]۱۳.۳۵

SM-SC

مخلوط ماسه و لای با ریزدانه های پلاستیک

[۳]۱۳.۳۵

SC

ماسه لایدار و رسدار؛ مخلوط ماسه و رس بد دانه بندی شده

[۳]۱۳.۳۵

ML

لای و لای رسدار غیرآلی

[۳]۱۳.۳۵

ML-CL

مخلوط غیرآلی لای و رس

۱۵.۷۱

CL

رسهای غیرآلی با پلاستیسیته کم تا متوسط

[۴]

OL

لایها و لایهای رسدار آلی؛ خاک های آلی با پلاستیسیته کم

[۴]

MH

لای با پلاستیسیته بالا، رسهای کشسان

[۴]

CH

رسهای غیرآلی با پلاستیسیته کم

[۴]

OH

رسهای آلی و رسهای لایدار

 

[۱] بار طراحی جانبی خاک ارائه شده برای خاک در شرایط مرطوب و برای چگالی بهینه می باشد. شرایط واقعی محل باید منظور شود. فشارهای خاک غوطه ور و اشباع شامل وزن خاک شناور به علاوه بارهای هیدروستاتیکی می باشد.

[۲] برای دیوارهای نسبتاً صلب، در حالتیکه توسط کف ها مهار شوند، بار جانبی طراحی خاک باید برای خاک های شنی و ماسهای تا ۹.۵ kN/m۲ بر هر متر عمق افزایش یابد. دیوار زیرزمینی که بیشتر از ۲.۴متر در زیر سطح زمین ادامه نیافته باشد و نیز کف هایی با سیستم سبک را نگه میدارند، دیوارهای نسبتاً صلب منظور نمی شوند.

[۳] برای دیوارهای نسبتاً صلب، در حالتیکه توسط کف ها مهار می شوند، بار جانبی طراحی خاک باید برای خاک های لای و رسی تا ۱۵.۷ kN/m۲ بر هر متر عمق افزایش یابد. دیوار زیرزمینی که بیشتر از ۲.۴ متر در زیر سطح زمین ادامه نیافته باشد و نیز کف هایی با سیستم سبک را نگه میدارند، دیوارهای نسبتاً صلب منظور نمی شوند.

[۴] مصالح پرکننده نامناسبی است.