دسته‌بندی نشده · تیر ۸, ۱۳۹۹ ۰

۵-۱-۱۰ علائم، اختصارات و واحدها

۱۵۱۱۰ : علائم و اختصارات به کار رفته در این مبحث، به طور کلی با علائم و اختصارات متحدالشکل مورد تائید سازمان بین المللی استاندارد (ISO) هماهنگ می باشد.

۲۵۱۱۰ : سیستم واحدهای مورد استفاده برای کمیت های مختلف در این مبحث، سیستم آحاد بین المللی (SI) می باشد. واحدهایی که در این مبحث مورد استفاده قرار گرفته اند، عبارتند از:

الف) برای طول متر (m) و میلیمتر (mm)

 ب) برای سطح مترمربع (m۲) و میلیمتر مربع (mm۲)

 پ) برای بارهای متمرکز و وزن، نیوتن (N) و کیلونیوتن (kN) و برای بارهای گسترده خطی، کیلو نیوتن بر متر (kN/m) و برای بارهای گسترده در سطح، کیلونیوتن بر مترمربع (kN/m۲) برابر با یک کیلوپاسکال (kPa)

 ت) برای جرم مخصوص (جرم واحد حجم)، کیلوگرم بر متر مکعب (kg/m۳)

ث) برای وزن مخصوص (وزن واحد حجم)، کیلونیوتن بر متر مکعب (kN/m۳)

 ج) برای تنش ها و مقاومت ها، مگاپاسکال (MPa)، معادل یک نیوتن بر میلیمتر مربع، یا مگانیوتن بر مترمربع (MN/m۲)

 چ) برای لنگرها، کیلونیوتن- متر (kN.m)

ح) برای دما، درجه سلسیوس (°C)