دسته‌بندی نشده · تیر ۸, ۱۳۹۹ ۰

۶-۱-۱۰ مدارک فنی

پس از طراحی و محاسبه سازه توسط مهندس محاسب، ارائه مدارک فنی شامل نقشه های طراحی، مدارک طراحی، مشخصات فنی عمومی و خصوصی، حروف و علائم و یادداشت های فنی، اطلاعات تکمیلی نظیر میزان پیش خیز در ساخت قطعات (در صورت لزوم) و فایل های محاسباتی و طراحی الزامی است.

۱۶۱۱۰ : نقشه های طراحی باید اطلاعات کامل مقاطع، محل قرار گرفتن اعضای سازه نسبت به یکدیگر، تراز کف های ساختمانی، محورهای مار بر مرکز ستون ها، پیش آمدگی ها و پسرفتگی ها با اندازه های مربوط و اطلاعات مربوط به اتصالات و وصله ها را شامل باشد، به طوری که با مراجعه به آنها پیمانکار بتواند نقشه های اجرایی کارگاهی را تهیه نماید.

۲۶۱۱۰ : در مدارک طراحی و تحلیل باید سیستم سازه ای مقاوم در برابر بارهای ثقلی و نیروهای جانبی مطابق(مبحث ششم مقررات ملّی ساختمان) نوشته شود. همچنین این مدارک باید حاوی اطلاعاتی در مورد مقادیر بارهای وارده و نیروهای داخلی که توسط قطعات و اتصالات آنها تحمل می گردد، باشد؛ به طوری که با مراجعه به آنها بتوان نقشه های طراحی را کنترل کرد.

۳۶۱۱۰ : در مدارک محاسباتی و نقشه ها باید از حروف و علائمی که به طور استاندارد از طرف مقررات ملّی ساختمان تعیین می شود، استفاده شود. در صورت ناکافی بودن آنها، استفاده از علائم دیگر به همراه توضیحات کافی به منظور جلوگیری از هرگونه اشتباه و سوء تعبیر احتمالی مجاز می باشد. یادداشت های فنی برای تفهیم روش کار یا نتایج مورد نظر باید روشن و واضح باشد. در اتصالاتی که برای کم کردن تنش های پسماند جوشکاری و جلوگیری از تابیدگی قطعات، باید از فن آوری و ترتیب خاصی و یا از تعداد عبور جوشکاری معین پیروی شود، لازم است آن روش دقیقاً در مدارک و نقشه ها توضیح داده شود.