دسته‌بندی نشده · تیر ۸, ۱۳۹۹ ۰

۸-۱-۱۰ ضوابط طراحی لرزه ای

در طراحی لرزه ای سیستم های سازه ای مشمول این مبحث، رعایت ضوابط طراحی لرزه ای مطابق مقررات و الزامات فصل ۱۰-۳ این مبحث الزامی است.