دسته‌بندی نشده · تیر ۹, ۱۳۹۹ ۰

۳-۵-۶ بار زنده متمرکز

کف ها، بام ها و سایر سطوح مشابه باید بنحوی طراحی شوند که بارهای زنده گسترده یکنواخت توزیع شده، طبق مفاد بخش ۲-۵-۶ یا بارهای متمرکز داده شده در جدول ۱-۵-۶، هر کدام که منجر به آثار بزرگتری شوند را به نحوی ایمن تحمل نمایند. در صورت مشخص نبودن ابعاد بار متمرکز، بار وارده می بایست بصورت یکنواخت برروی سطحی به ابعاد ۷۵۰× ۷۵۰ میلیمتر توزیع شده و محل آن طوری در نظر گرفته شود که بیشترین اثر ناشی از بارگذاری را در اعضا ایجاد نماید.