دسته‌بندی نشده · تیر ۹, ۱۳۹۹ ۰

۵-۵-۶ بارهای ضربه ای

۱۵۵۶ کلیات

 

در بارهای زنده مشخص شده در بخش های ۲-۵-۶ الی ۴-۵-۶ اثرات ناشی از ضربه، در حد متعارف، منظور شده است. در طراحی اجزای سازه هایی که در آنها شرایط ارتعاش و ضربه به طور غیرمتعارف موجود است، می بایست ملاحظات لازم در نظر گرفته شود. در صورت عدم انجام تحلیل های دینامیکی، برای برخی از سازه ای عنوان شده در بندهای ۲-۵-۵-۶ الی ۴-۵-۵-۶ بارها باید با ضرایب ضربه تعیین شده به شرح زیر افزایش داده شوند.

۲۵۵۶ آویزهای کششی نگهدارنده کف ها و بالکن ها

بار زنده باید در ضریب ۱.۳۳ ضرب شود.

۳۵۵۶ سازه ای نگهدارنده ماشین آلات

وزن ماشین، ملحقات و بارهای متحرک آنها باید در ضرایب مشخص شده در زیر ضرب شوند. در صورت تعیین ضریب اضافه بار بیشتر توسط شرکت های سازنده، از آنها برای افزایش بار استفاده شود.

الف- ماشین آلاتی که دارای محور دورانی می باشند: ضریب ۱.۲،

ب- ماشین آلاتی که دارای حرکت رفت و برگشتی می باشند: ضریب .۱.۵

۴۵۵۶ سازه ای نگهدارنده آسانسورها

وزن اتاقک، ماشین آلات، وزنه تعادل و بار زنده ناشی از وزن مسافران و وسایل باید در ضریب ۲ ضرب شوند، مگر آنکه بارهای اسمی ارائه شده توسط سازنده در ضریبی حداقل برابر این مقدار ضرب شده باشد.