دسته‌بندی نشده · تیر ۹, ۱۳۹۹ ۰

-۵-۶ بارهای وارده بر سیستم های نرده، نرده حفاظ، دست انداز، حفاظ پارکینگ، و نردبان ثابت

۱۴۵۶ بارهای وارده بر سیستم های نرده و نرده حفاظ

 

سیستم نرده و یا نرده حفاظ باید طوری طراحی شود که یک بار متمرکز ۱ کیلونیوتن وارد بر هر نقطه و در هر جهتی از آن را به نحوی که سبب ایجاد حداکثر اثر بار بر روی اجزای سازه ای مربوطه شوند، تحمل کرده و آن را توسط تکیه گاهای خود به سازه منتقل نماید. همچنین نرده و یا نرده حفاظ باید طوری طراحی شود که یک بار گسترده ۰.۷۵ کیلونیوتن بر متر طول را در هر جهتی در امتداد نرده و یا نرده حفاظ تحمل کند. این بار لازم نیست که به صورت همزمان با بار متمرکز گفته شده قبلی در نظر گرفته شود.

میله های میانی نرده ها و قطعات پر کننده میان آنها باید برای تحمل یک بار افقی ۰.۲۵ کیلونیوتن به صورت عمود بر روی سطحی به ابعاد تا ۳۰۰×۳۰۰ میلیمتر (با احتساب فضای خالی بین میله های نرده) به نحوی که سبب ایجاد حداکثر اثرات ناشی از آن بارگذاری گردد، طراحی شود. عکس العمل های ناشی از این بارگذاری لازم نیست که به سایر بارهای مذکوردر این بند اضافه گردد.

 

۲۴۵۶ بار وارده به دست انداز

دست انداز باید به نحوی طراحی شود که یک بار متمرکز ۱.۲ کیلونیوتن وارده بر هر نقطه و در هر جهتی از دست انداز به نحوی که حداکثر اثرات ناشی از بار را ایجاد کند، تحمل نماید.

 

۳۴۵۶ بار وارده به سیستم حفاظ پارکینگ

سیستم حفاظ پارکینگ در برابر ماشین های شخصی باید به نحوی طراحی شود که بتواند یک بار متمرکز ۳۰ کیلونیوتنی که بصورت افقی و در هر جهتی به سیستم حفاظ وارد شود را تحمل نماید.

همینطور دارای مهارها و یا اتصالات مناسب برای انتقال این بار به سازه باشد. در طراحی این سیستم، بار بنا به فرض در ارتفاعی بین ۴۵ تا ۷۰ سانتیمتری از کف پارکینگ و یا رمپ به نحوی که بیشترین اثر را ایجاد کند، وارد می گردد. بار روی سطحی که بیشتر از ۳۰۰×۳۰۰ میلیمتر نباشد وارد شده و محل آن به نحوی در نظر گرفته می شود که بیشترین اثر را ایجاد کند. این بار لازم نیست بصورت همزمان با هر کدام از بارهای گفته شده برای نرده و یا نرده حفاظ در بند ۱-۴-۵-۶ اعمال شود. سیستم حفاظ پارکینگ اتوبوس ها و کامیون ها باید بر طبق آیین نامه بارگذاری پل ها، نشریه شماره ۱۳۹ دفتر امور فنی و تدوین معیارها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طراحی شوند.

 

۴۴۵۶ بار وارده به نردبان ثابت

حداقل بار زنده روی نردبان ثابت برابر با یک بار متمرکز ۱.۳۵ کیلونیوتن بوده که در هر نقطه ای که بیشترین اثر بار را بر روی عضو مورد نظر ایجاد کند، وارد می گردد. تعداد و محل اعمال بارهای زنده متمرکز اضافی شامل حداقل یک بار ۱.۳۵ کیلونیوتن برای هر ۳ متر از طول نردبان خواهد بود.

موقعی که انتهای بالایی پایه های نردبان ثابت به بالاتر از سقف طبقه و یا محل اتکا امتداد یابد، بخش امتداد یافته هر پایه به نحوی طراحی خواهد شد که یک بار زنده متمرکز ۰.۴۵ کیلونیوتن در هر جهتی و در هر ارتفاعی تا بالای پایه را تحمل کند.