دسته‌بندی نشده · تیر ۹, ۱۳۹۹ ۰

۶-۵-۶ بار زنده نامشخص

 

برای کاربریها و یا استفاده هایی که در این فصل مشخص نشده اند، بار زنده بر طبق سایر آیین نامه های معتبر و یا طبق روش مورد تائید مرجع ذیصلاح تعیین می شود.

برای بار کف، در مواردی که کاربری بخشی از ساختمان با موارد مندرج در جدول شماره ۱-۵-۶ تطابق نداشته باشد، مقدار این بار باید با در نظر گرفتن نکات زیر تعیین شود. ولی در هر حال مقدار این بار نباید کمتر از ۱.۵ کیلونیوتن بر مترمربع در نظر گرفته شود:

الف- وزن افرادی که احتمالا در آنجا تجمع خواهند نمود.

ب- وزن تجهیزات و احتمالا دستگاه هایی که در آنجا قرار خواهند گرفت.

پ- وزن موادی که احتمالاً در آنجا انبار خواهد شد.