دسته‌بندی نشده · تیر ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۳-۶-۶ الزامات و بارهای طراحی

۱۳۶۶

سیستم های سازه ای ساختمان و سایر سازه ها باید به گونه ای طراحی، ساخته، متصل و مهار شوند تا در مقابل شناوری، فروریختن و تغییرمکان جانبی دائمی ناشی از اثر بارهای سیل بر مبنای سیل طرح همراه با سایر بارها و مطابق با ترکیب بارها در فصل ۲ مقاومت کنند.

 

۲۳۶۶

با توجه به این که فرسایش و آبشستگی می توانند هم بر پایداری پی تأثیر بگذارند و هم عمق سیلاب در محل و اثرات بارهای سیل وارد بر ساختمان و سازه ای دیگر را افزایش دهند، تأثیرات ناشی از آنها باید در محاسبه بارهای وارد بر ساختمان و سایر سازه ای موجود در مناطق ویژه خطر سیل لحاظ گردد. با افزایش عمق پی می توان اثرات فرسایش و آبشستگی را کاهش داد.

همچنین می توان ساختمان ها را به طور پیوسته دور از خطوط ساحلی و خارج از حریم نواحی ساحلی احداث نمود.

 

۳۳۶۶

دیوارهای فرو ریزشی و تیغه های لازم به همراه اتصالات آنها به سازه برای فرو ریختن پیوسته به یک طرف باید برای بزرگترین بار ناشی از باد بر اساس فصل ۱۰، ناشی از زلزله بر اساس فصل ۱۱ و یا باری برابر ۰.۵ کیلونیوتن بر مترمربع که به صورت عمودی به صفحه دیوار اثر می کند، طراحی شوند و نباید بارگذاری برای باری بیشتر از ۱ کیلونیوتن بر مترمربع انجام شود، مگر اینکه طراحی مطابق شرایط زیر باشد.

  • فروریختن دیوار فرو ریزشی در اثر بار سیلی کمتر از آنچه که در طی سیل طرح اتفاق می افتد، طراحی شده باشد.
  • تکیه گاه پی و بخش مرتفع ساختمان باید در مقابل فروریختن، تغییرمکان دائمی و سایر آسیب های سازه ای ناشی از اثرات بارهای سیل در ترکیب با دیگر بارها، همان طور که در فصل ۲ مشخص شده است، طراحی شده باشند.

۴۳۶۶

طراحی سازه ای در مناطق ویژه خطر سیل بر مبنای سیل طرح صورت می پذیرد.

بارهای ناشی از سیل شامل بارهای هیدرواستاتیک و هیدرودینامیک است. ارتفاع و بارهای موج شکننده وارد بر شمعکوبیهای قائم، ستون ها و دیوارهای ساختمان و سایر سازه ها باید به منظور طراحی تعیین شوند.

 

۵۳۶۶

بارهای ناشی از مواد زائد (نخاله)، یخ و هر شیء دیگری که توسط سیلاب انتقال پیدا کرده و به ساختمان ها و سازه ها یا بخش هایی از آن ضربه وارد می کنند، به عنوان بارهای ضربه ای محسوب شده و اثر آن باید به عنوان یک بار متمرکز افقی در بحرانی ترین محل، در نظر گرفته شود.