دسته‌بندی نشده · مرداد ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۱-۳-۱۰ هدف و دامنه کاربرد

 

۱۱۳۱۰ : الزامات فصل های۱-۱۰ و ۲-۱۰ این مبحث، مقررات طراحی متعارف (غیرلرزه ای) را تحت پوشش قرار می دهد. بنابراین نباید انتظار داشت که بتواند بسیاری از مسائل خاص را نیز از میان محدوده گستردهای از مسائل مختلف سازه ای شامل شود. الزامات این فصل، که تحت عنوان الزامات طراحی لرزه ای ارائه می شود، به منظور بهبود رفتار لرزه ای سیستم های سازه ای وضع شده است و باید در طراحی، ساخت و نصب اعضای سازه ای و اتصالات آنها در سیستم های باربر لرزه ای و وصله ستون های غیرباربر لرزه ای مورد استفاده قرار گیرد.

۲۱۳۱۰: سیستم های باربر جانبی لرزه ای که در این فصل به آنها پرداخته می شود، عبارتند از:

الف) قاب های خمشی در سه رده:

 – قاب های خمشی ویژه

 – قاب های خمشی متوسط

 – قاب های خمشی معمولی

 ب) قاب های ساختمانی ساده توأم با مهاربندی همگرا در دو رده:

 – مهاربندی همگرای ویژه

 – مهاربندی همگرای معمولی

 پ) قاب های ساختمانی ساده توأم با مهاربندی واگرا در دو رده:

 – مهاربندی واگرای ویژه

 – مهاربندی واگرای معمولی

ت) سیستم های دوگانه یا ترکیبی متشکل از قاب های خمشی ویژه یا متوسط با مهاربندی های همگرای ویژه

ث) سیستم های دوگانه یا ترکیبی متشکل از قاب های خمشی ویژه یا متوسط با مهاربندی های واگرای ویژه