دسته‌بندی نشده · مرداد ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۱-۷-۶ بار برف زمین

بار برف زمین، Pg ، وزن لایه برف بر روی سطح افقی زمین است که، بر اساس آمار موجود در منطقه، احتمال تجاوز از آن در سال دو درصد باشد (دوره بازگشت ۵۰ سال).

بار برف زمین در مناطق مختلف کشور را باید با توجه به تقسیم بندی مشخص شده در جدول ۱-۷-۶ و یا شکل ۱-۷-۶، حداقل برابر با مقادیر زیر درنظر گرفت:

 

منطقه ۱- برف بسیار کم (نادر)

۰.۲۵ کیلونیوتن بر مترمربع

منطقه ۲- برف کم

۰.۵ کیلونیوتن بر مترمربع

منطقه ۳ – برف متوسط

۱ کیلونیوتن بر مترمربع

منطقه ۴- برف زیاد

۱.۵ کیلونیوتن بر مترمربع

منطقه ۵- برف سنگین

۲ کیلونیوتن بر مترمربع

منطقه ۶- برف فوق سنگین

۳ کیلونیوتن بر مترمربع

 

  این بار را می توان با انجام مطالعات دقیقتر آماری برای منطقه مورد نظر نیز تعیین نمود، ولی مقدار آن نباید کمتر از مقادیر فوق درنظر گرفته شود مگر آنکه به تأیید سازمان هواشناسی کشور برسد.