دسته‌بندی نشده · مرداد ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۲-۳-۱۰ تعاریف

۱۲۳۱۰ شکل پذیری

سازه های باربر لرزه ای بسته به آنکه چه اندازه بتوانند در مقاطع خاصی از خود تغییرشکل های فرا ارتجاعی را پذیرا باشند و این ویژگی را در بارگذاری های رفت و برگشتی حفظ کرده و با کاهش مقاومت و سختی قابل ملاحظه روبرو نشوند، شکل پذیر تلقی می گردند.

 شکل پذیری قاب های خمشی معمولاً با ظرفیت دورانی که در گره های خود می توانند تجهیزکنند، سنجیده می شود. دوران یک گره با نسبت تغییرمکان نسبی طبقه فوقانی آن گره به ارتفاع طبقه تعریف می شود. در این مبحث سه حد شکل پذیری برای قاب های خمشی فولادی و دو حد شکل پذیری برای قاب های مهاربندی شده در نظر گرفته شده و مقررات خاص طراحی هر یک از آنها ارائه شده است.

الف) حد شکل پذیری زیاد

 در این حد شکل پذیری دوران نظیر تغییرمکان نسبی طبقه زیاد بوده و بخش قابل ملاحظه ای از آن فرا ارتجاعی است. در قاب های خمشی ویژه مشمول این رده، میزان دوران به حدی است که دوران نظیر تغییرمکان نسبی طبقه در آن به ۰.۰۴ رادیان برسد که حدوداً ۰.۰۳ رادیان آن فرا ارتجاعی باشد.

 ب) حد شکل پذیری متوسط

 در این حد شکل پذیری دوران نظیر تغییرمکان نسبی طبقه متوسط می باشد، به طوریکه در قاب های خمشی میزان دوران تغییرمکان نسبی طبقه حداقل به ۰.۰۲ رادیان محدود می شود که دوران فرا ارتجاعی آن حدود ۰.۰۱رادیان می باشد.

پ) حد شکل پذیری کم

 در این حد شکل پذیری، دوران نظیر تغییرمکان نسبی طبقه کم می باشد و سازه عملاً تغییرشکل های فرا ارتجاعی ندارد. به این علت در این نوع سازه ها ضوابط خاص طراحی برای زلزله محدود است.

۲۲۳۱۰ ناحیه حفاظت شده اعضا

 ناحیه حفاظت شده در یک عضو از سازه، که به ناحیه شکل پذیر عضو نیز موسوم است، به ناحیه ای از عضو اطلاق می شود که انتظار میرود در آن مفصل پلاستیک تشکیل شود. نظر به اهمیت این ناحیه و رفتار حساس آن در حرکات رفت و برگشتی سازه، این ناحیه باید عاری از هر گونه عملیاتی که موجب دگرگونی عملکرد عضو در این ناحیه می شود، باشد. ناحیه حفاظت شده در دو انتهای تیر، فاصله بین بر ستون تا نصف عمق تیر از محل تشکیل مفصل پلاستیک به سمت داخل دهانه در نظر گرفته می شود. همچنین ناحیه حفاظت شده برای مهاربندی های ویژه در تمام طول عضو و برای تیرهای پیوند قاب های مهاربندی شده واگرا تمام طول آن می باشد.

تبصره: در مهاربندهای همگرای ویژه ضربدری ناحیه حفاظت شده را می توان فاصله بین انتهای اتصال در محل ضربدری و انتهای عضو مهاربندی در نظر گرفت.

نظر به اهمیت ناحیه حفاظت شده اعضا در تأمین شکل پذیری مورد نیاز، الزامات عمومی که باید در جزئیات بندی ناحیه حفاظت شده اعضا در نظر گرفته شوند به شرح زیر است.

 ۱- به کار بردن وصله مستقیم یا غیرمستقیم جوشی یا پیچی نیمرخ ها یا ورق های تشکیل دهنده عضو در ناحیه حفاظت شده ممنوع است.

۲- هر گونه ناپیوستگی ناشی از عملیات ساخت و نصب مانند جوش های موضعی، وسایل کمکی برای نصب، ناصافیهای ناشی از برشهای حرارتی در ناحیه حفاظت شده ممنوع بوده و در صورت وجود باید به نحو مناسبی بر طرف شده و تعمیر گردد.

 ۳- خال جوش کردن ورق های ذوزنقه ای تیرهای مختلط و نیز جوش برش گیرهای از نوع گل میخ در تیرهای مختلط در ناحیه حفاظت شده، در صورت تأمین الزامات بخش ۱۳-۳-۱۰ مجاز است.

۳۲۳۱۰ ضریب Ry تولیدات فولاد

طبق تعریف، ضریب Ry عبارت است از نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به حداقل تنش تسلیم تعیین شده، که به منظور در نظرگرفتن افزایش مقاومت مورد نیاز باید در محاسبات مدنظر قرار گیرد. کاربرد ضریب Ry در محاسبات لرزه ای سازه های با شکل پذیری مختلف در بخش های مربوطه ارائه شده است. مقدار ضریب Ry از رابطه زیر تعیین می شود.

Ry = Fye/Fy                                 (۱-۲-۳-۱۰)

که در آن:

Fy = تنش تسلیم تعیین شده فولاد

Fye = تنش تسلیم مورد انتظار فولاد

ضریب Ry اساساً برای انواع تولیدات فولاد متفاوت بوده و به عوامل متعددی نظیر شکل مقاطع، افزودنیهای به کار رفته در طی روند تولید فولاد در کارخانجات بستگی دارد. مطابق مقررات این مبحث ضریب Ry باید به شرح جدول ۱-۲ -۳ -۱۰ در نظر گرفته شود.

  

جدول ۱۲۳۱۰ مقادیر Ry برای انواع تولیدات فولاد

 

نوع محصول

Ry

مقاطع لوله ای و قوطی شکل نورد شده

1.25

سایر مقاطع نورد شده شامل مقاطع I شکل، H شکل، ناودانی، نبشی و سپری

1.20

مقاطع ساخته شده از ورق، ورق ها و تسمه ها

1.15

 

 

 

۴۲۳۱۰ ترکیبات بار زلزله تشدید یافته

 ترکیبات بار زلزله تشدیدیافته با جایگزینی نیروهای زلزله طرح (E) با زلزله تشدیدیافته (ΩoE) در ترکیبات متعارف بارها به دست می آیند که در آن Ωo به ضریب اضافه مقاومت سیستم سازه ای موسوم است و به عوامل متعددی نظیر درجات نامعینی سازه، مقاومت های بالاتر از حد تعیین شده مصالح مصرفی، سخت شدن کرنش ها، جزئیات بندی اعضا، اثرات اجزای غیرسازه ای و … بستگی دارد. مطابق این مبحث ضریب Ωo برای انواع سیستم های سازه ای فولادی باید به شرح جدول ۲-۲-۳-۱۰ در نظر گرفته شود.

 

 

جدول ۲۲۳۱۰ ضریب اضافه مقاومت Ωo برای انواع سیستم های باربر جانبی لرزه ای

نوع سیستم باربر جانبی لرزه ای

Ωo

کلیه قاب های خمشی فولادی

3

کلیه قاب های ساختمانی ساده توأم با مهاربندی هم محور و برون محور فولادی

2

کلیه سیستم های دوگانه یا ترکیبی

2.5