دسته‌بندی نشده · مرداد ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۳-۱۰ الزامات طراحی لرزه ای

در فصل دوم این مبحث توجه به طراحی اعضا و اتصالات عمدتاً معطوف به کنترل معیارهای پایداری، سختی و مقاومت بود. در این فصل علاوه بر معیارهای مذکور معیار شکل پذیری مورد توجه قرار گرفته است. هدف اساسی این فصل تعیین تناسب بندی جزئیات اعضا و اتصالات آنها به نحوی است که سازه ساختمان ضمن حفظ ایستایی کلی خود در برابر زلزله های شدید، تلفات جانی را حداقل نماید. از سوی دیگر، با رعایت الزامات این فصل انتظار میرود سازه ساختمان در برابر زلزله های خفیف و متوسط از لحاظ پایداری، سختی و مقاومت از خود عملکرد رضایت بخشی نشان دهد.

 مقررات این فصل تحت عناوین زیر ارائه می گردد.

۱-۳-۱۰ هدف و دامنه کاربرد

 ۲-۳-۱۰ تعاریف

 ۳-۳-۱۰ الزامات لرزه ای مشخصات مصالح

 ۴-۳-۱۰ الزامات لرزه ای کمانش موضعی

 ۵-۳-۱۰ الزامات طراحی لرزه ای ستون ها، وصله ستون ها، کف ستون ها و وصله تیرها

 ۶-۳-۱۰ الزامات لرزه ای مهار جانبی تیرها در قاب های خمشی متوسط و ویژه

۷-۳-۱۰ الزامات تکمیلی طراحی لرزه ای قاب های خمشی معمولی

۸-۳-۱۰ الزامات تکمیلی طراحی لرزه ای قاب های خمشی متوسط

۹-۳-۱۰ الزامات تکمیلی طراحی لرزه ای قاب های خمشی ویژه

۱۰-۳-۱۰ الزامات تکمیلی طراحی لرزه ای قاب های مهاربندی شده همگرای معمولی

۱۱-۳-۱۰ الزامات تکمیلی طراحی لرزه ای قاب های مهاربندی شده همگرای ویژه

 ۱۲-۳-۱۰ الزامات تکمیلی طراحی لرزه ای قاب های مهاربندی شده واگرا

 ۱۳-۳-۱۰ اتصالات گیردار از پیش تأیید شده