دسته‌بندی نشده · مرداد ۲۰, ۱۳۹۹ ۰

۴-۳-۱۰ الزامات لرزه ای کمانش موضعی

در سازه های با شکل پذیری زیاد و متوسط که از آنها انتظار تحمل تغییرشکل های فرا ارتجاعی قابل ملاحظه میرود، برای مقاطع اعضا ضوابط سختگیرانهتری در رابطه با کمانش موضعی بال ها و جان اعمال می شود. در نتیجه برای نسبت پهنا یا ارتفاع به ضخامت اجزا در اعضای تحت فشار، یا فشار و خمش رعایت اعداد کوچکتری مقرر می گردد. در اینگونه سیستم های سازه ای تعریف جدیدی از مقطع فشرده، موضوع بخش ۲-۲-۱۰ در فصل دوم، جانشین تعریف قبلی می گردد و با نام مقطع فشرده لرزه ای معرفی می شود.

 مقطع فشرده لرزه ای همان تعریف مقطع فشرده بخش ۲-۲ -۱۰ را دارد، با این تفاوت که در آن نسبت پهنا یا ارتفاع به ضخامت اجزای مقطع برای سازه های با شکل پذیری زیاد و متوسط به اعدادی که در جدول ۱-۴-۳-۱۰ عنوان شده، محدود می گردد.

 کاربرد مقاطع فشرده در سازه های با شکل پذیری های مختلف در بخش های مربوطه آورده شده است.

 

جدول ۱۴۳۱۰ محدودیت نسبت پهنا به ضخامت در اجزای فشاری اعضای با شکل پذیری متوسط و زیاد

 

ادامه جدول ۱۴۳۱۰ محدودیت نسبت پهنا به ضخامت در اجزای فشاری اعضای با شکل پذیری متوسط و زیاد

 

ادامه جدول ۱۴۳۱۰ محدودیت نسبت پهنا به ضخامت در اجزای فشاری اعضای با شکل پذیری متوسط و زیاد

یادداشت:

[۱] برای مقاطع سپری محدودیت نسبت پهنا به ضخامت برای اعضای با شکل پذیری زیاد می تواند تا

    \[0.38\sqrt{\frac{E}{F_{y}}}\]

افزایش یابد مشروط بر اینکه، کمانش عضو فشاری حول صفحه جان سپری باشد و در اتصال انتهای عضو، انتقال بار محوری فقط از طریق وجه بیرونی بال سپری صورت گرفته باشد.

 [۲] در مقاطع I شکل قوطی شده و مقاطع قوطی شکل ساخته شده از ورق اگر به عنوان ستون مورد استفاده قرار گیرند، محدودیت نسبت پهنا به ضخامت دراعضای با شکل پذیری زیاد می تواند به

    \[0.6\sqrt{\frac{E}{F_{y}}}\]

محدود شود.

[۳] نسبت پهنا به ضخامت در بال های مقاطع توخالی مستطیلی شکل (HSS) و بال های مقاطع قوطی شکل ساخته شده از ورق در صورتیکه به عنوان تیر یا ستون مورد استفاده قرار گیرند، می تواند به

    \[1.12\sqrt{\frac{E}{F_{y}}}\]

محدود شود.

[۴] در صورتیکه مقاطع توخالی دایره ای شکل به عنوان تیر یا ستون مورد استفاده قرار گیرند، نسبت قطر به ضخامت در اعضای با شکل پذیری متوسط می تواند به

    \[0.7\sqrt{\frac{E}{F_{y}}}\]

محدود شود.