دسته‌بندی نشده · مرداد ۲۱, ۱۳۹۹ ۰

۴-۷-۶ ضریب برف گیری

اثر ناهمواری محیط و ساخت و ساز اطراف و میزان برف گیری بام ساختمان به کمک ضریب برف گیری، Ce ، حاصل از جدول ۲-۷-۶، درنظر گرفته می شود.

در حالت برف ریز، بام بالاتر از محیط اطراف می باشد و محافظتی از اطراف وجود ندارد. اگر برروی بام، واحدهای تأسیساتی بزرگ مستقر بوده و یا ارتفاع دست انداز بام و سایر برجستگی ها از روی بام بیشتر از ارتفاع برف متوازن، hb = Pr /γ، باشد آن بام نمی تواند در گروه برف ریز قرار گیرد موانع اطراف ساختمان تا فاصله ده برابر h  می توانند برای برف بام آن ساختمان محافظت ایجاد کرده و در آن صورت بام را نمی توان برف ریز دانست. h ، فاصله قائم از روی مانع بالاتر تا روی بام می باشد. وزن مخصوص برف، γ ،  را می توان از رابطه ۳-۷-۶  محاسبه کرد.

 

    (۳-۷-۶)    

    \[\gamma =0.43P_{g}+2.2\]

   کیلونیوتن بر متر مکعب       

 

                                                                      

مقدار g لازم نیست بیشتر از ۴.۷ کیلونیوتن بر متر مکعب در نظر گرفته شود. بام برف گیر از تمام جوانب پایین تر از موانع متصل به آن و یا موانع اطراف می باشد. بام های غیر برف گیر و غیر برف ریز بام های نیمه برف گیر محسوب می شوند. گروه ناهمواری محیط طبق بند ۱-۴ -۷-۶ تعیین می شود.

گروه ناهمواری محیط و ضریب برف گیری باید بیانگر شرایط پیش بینی شده در دوره عمر مفید ساختمان مورد نظر باشند.

جدول ۲۷۶ ضریب برف گیری، Ce

گروه ناهمواری محیط

بام برف ریز

بام نیمه برف گیر

بام برف گیر

زیاد

۰.۹

۱.۰

۱.۲

متوسط

۰۹

۱.۰

۱.۱

کم

۰.۸

۰.۹

۱.۰

 

۱۴۷۶ گروه ناهمواری محیط

برای هر جهت باد، گروه ناهمواری محیط بر اساس مشخصات هریک از دو قطاع ۴۵ درجه در دو طرف جهت مورد نظر باد تعیین و هرکدام که بیشترین اثر را دارد انتخاب می شود. سه گروه ناهمواری محیط به صورت زیر تعریف می شوند:

  • گروه ناهمواری زیاد – محیط شهری و حومه شهری، محیط باغ، جنگل و سایر محیط های شامل ناهمواری و موانع متعدد و متراکم با ارتفاع ۹ متر یا بیشتر
  • گروه ناهمواری متوسط- محیط با موانع پراکنده با ارتفاععموماً کمتر از ۹ متر
  • گروه ناهمواری کم – محیط مستوی بدون موانع از قبیل دریا و دریاچه، باتلاق و نمکزار

در نظر گرفتن چهار جهت باد متفاوت منطبق بر دو امتداد متعامد کافی می باشد.