دسته‌بندی نشده · مرداد ۲۱, ۱۳۹۹ ۰

۷-۷-۶ بارگذاری جزیی

اثر لحاظ بار برف متوازن، Pr ، فقط بر روی برخی از دهانه ها و مقدار  0.5Pr برای سایر قسمت ها باید بررسی شود. برای تیرهای ممتد چند دهانه، سه حالت زیر درنظر گرفته شود:

 

  • بار کامل متوازن برف بر روی هر یک از دهانه های انتهایی و نیم بار متوازن بر روی سایر دهانه ها
  • نیم بار متوازن برف بر روی هر یک از دهانه های انتهایی و بار کامل متوازن بر روی سایر دهانه ها
  • تمام ترکیب های ممکن بار کامل متوازن بر روی دو دهانه مجاور و نیم بار متوازن بر روی سایر دهانه هاطره به صورت یک دهانه جداگانه لحاظ می شود. اعمال ضوابط این بخش برای اعضای عمود بر خط الراس سقف شیب دار دو طرفه با شیب بیشتر از چهار درصد ضروری نیست. برای سایر انواع پوشش های بام، امکان ایجاد اثر بیشتر ناشی از بارگذاری جزیی، از طریق کاهش بار برف متوازن به نصف در بخش هایی از بام باید بررسی شود.