دسته‌بندی نشده · مرداد ۲۱, ۱۳۹۹ ۰

۹-۷-۶ انباشتگی برف در بام پایین تر

۱۹۷۶ بام پایین تر ساختمان

برف ممکن است بر اثر وزش باد از قسمت بالاتر بام ساختمان بر روی بام پایین تر آن ریزش کند (انباشت پشت به باد) و یا باد در جهت مقابل بار برف را بر روی بام پایین تر در مجاورت قسمت بلندتر انباشته سازد (انباشت رو به باد). مقدار انباشت بار برف به بار متوازن اضافه خواهد شد. اگر شرط hc/hb<0.2 برقرار باشد درنظر گرفتن انباشتگی برف لازم نیست. hb = Pr/λ، ارتفاع بار برف متوازن می باشد و hc برابر ارتفاع نزدیکترین نقطه بام مجاور بالاتر از روی برف متوازن روی بام پایین تر می باشد. هر دو امکان انباشت پشت به باد و رو به باد باید درنظر گرفته شود:

الف- در امکان پشت به باد، شدت بار برف انباشت برابر مقدار Pdhd در پای دیوار قسمت بلندتر خواهد بود. hd از رابطه ۵-۷-۶ بدست می آید و در آن رابطه lu بیانگر طول بام بالاتر می باشد.

ب- برای امکان رو به باد، عرض بام پایین تر برابر lu در نظر گرفته شده و سه چهارم مقدار حاصل از رابطه ۶-۷-۶ ، برای hd به عنوان ارتفاع برف انباشت بر روی بام مورد نظر در مجاورت بخش بلندتر درنظر گرفته می شود. اگر این مقدار از مقدار hd امکان الف بیشتر بود، نتیجه امکان الف ملاک بارگذاری انباشت برف خواهد بود.

اگر hd محاسبه شده از hc کمتر باشد، عرض توزیع مثلثی انباشت برف برابر W=4hd و اگر مقدار hdاز hc بیشتر بود، مقدار عرض انباشتگی از رابطه:

    \[W=\frac{4h^{2}_{d}}{h_{c}}\]

(۶-۷-۶)

بدست می آید. ارتفاع انباشت مثلثی در پای ناحیه بلندتر مقدار حداکثر hd را داشته و ارتفاع انباشت برف به طور خطی به صفر در فاصله w از آن کاهش داده می شود. مقدار w از مقدار 8hc بیشتر در نظر گرفته نخواهد شد. اگر w از عرض بام مورد نظر، lr ، بیشتر باشد مقدار ارتفاع برف در لبه انتهایی بام برابر hd(w-lr)/w بوده و برف انباشت توزیع ذوزنقه ای خواهد داشت.

 

۲۹۷۶ ساختمان های مجاور

اگر فاصله افقی دو ساختمان، d، کمتر از ۶ متر و کمتر از ۶ برابر فاصله قائم آنها، h ، باشد، بار انباشتگی بر روی بام پایین تر بر اساس قسمت الف بند ۱-۹-۷-۶، برای حالت پشت به باد، با اختیار ارتفاع انباشت برف برابر کمترین مقادیر hd (بر اساس طول ساختمان بلندتر) و (6h-d)/6 محاسبه می شود. عرض ناحیه مثلثی برابر مقدار کمتر6hd و(6h-d) درنظر گرفته می شود. h، بیانگر اختلاف تراز لبه بام بلندتر با لحاظ دست انداز و روی لبه بام پایین بدون لحاظ دست انداز می باشد.

برای امکان رو به باد محاسبه بر اساس قسمت ب بند ۱-۹-۷-۶ انجام می شود. در مجاورت ساختمان بلندتر مقدار حداکثر انباشت فرض شده و از توزیع مثلثی حاصل، بخشی از توزیع برف انباشت که در بین دو ساختمان قرار می گیرد از بارگذاری حذف می گردد.

 در مورد دست اندازها، طول بام در جهت عمود بر دست انداز برای lu منظور خواهد شد. در مورد قسمت بالا آمده از بام، مقدار بزرگتر طول بالادست و طول پایین دست باد بر روی بام برای lu منظور خواهد شد. اگر ناحیه ای مجاور قسمت بالا آمده بر روی بام عرض کمتر از ۴.۵ متر داشته باشد، برای آن لحاظ بار برف انباشت لازم نیست.