دسته‌بندی نشده · مرداد ۲۲, ۱۳۹۹ ۰

۷-۳-۱۰ الزامات تکمیلی طراحی لرزه ای قاب های خمشی معمولی

قاب های خمشی معمولی به قاب هایی اطلاق می شوند که از آنها انتظار تغییرشکل های فرا ارتجاعی در برابر نیروی جانبی زلزله نمیرود و به این علت برای طراحی اعضا و اتصالات آنها مقررات تکمیلی محدودی در نظر گرفته شده است. در طراحی و اتصالات این نوع قاب ها علاوه بر الزامات متعارف فصل های ۱-۱۰ و ۲-۱۰ و نیز الزامات لرزه ای بخش های ۲-۳-۱۰ ، ۳-۳-۱۰ و ۵-۳-۱۰ باید الزامات تکمیلی این بخش نیز رعایت شود.

۱۷۳۱۰ محدودیت تیرها و ستون ها

 تیرها و ستون ها در قاب های خمشی معمولی باید دارای شرایط زیر باشند.

الف) مقاطع تیرها و ستون ها باید فشرده باشند.

 ب) استفاده از ستون های با مقطع متشکل از چند نیمرخ بستدار مجاز است.

 پ) استفاده از تیرهای با جان سوراخ دار متوالی (لانه زنبوری) به عنوان اعضای باربر جانبی مجاز نیست. در صورت لزوم ایجاد سوراخ دسترسی در جان تیر، این سوراخ باید خارج از ناحیه حفاظت شده دو انتهای تیر و در نیمه میانی طولی دهانه تیر قرار گیرد. اطراف سوراخ باید به نحوی تقویت شود که مقاومت برشی و خمشی

ت) در ناحیه حفاظت شده دو انتهای تیر، ایجاد هر گونه تغییر ناگهانی در پهنای بال یا ضخامت بال مجاز نمی باشد. تغییر تدریجی در پهنا یا ضخامت از ورق بزرگتر به ورق کوچکتر، باید با شیب حداکثر ۱ به ۲.۵ صورت گیرد.

۲۷۳۱۰ اتصالات تیر به ستون

اتصالات تیر به ستون در قاب های خمشی معمولی باید دارای شرایط زیر باشند.

 الف) در طراحی اتصالات تیر به ستون و نیز وصله تیرهای این نوع قاب های خمشی می توان محل تشکیل مفصل پلاستیک را در محل اتصال تیر به ستون در نظر گرفت.

ب) مقاومت خمشی مورد نیاز(Mu) اتصال تیر به ستون باید از رابطه زیر تعیین شود.

Mu=1.1RyMp                                                        (۱-۷-۳-۱۰)

که در آن:

Ry = نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به حداقل تنش تسلیم تعیین شده مصالح تیر مطابق مقادیر جدول ۱-۲-۳-۱۰

Mp = لنگر پلاستیک مقطع تیر در محل اتصال تیر به ستون

پ) مقاومت برشی مورد نیاز (Vu) اتصال تیر به ستون باید با در نظر گرفتن بارهای ثقلی ضریب داری که با نیروی زلزله ترکیب می شوند و برش لرزه ای ناشی از Mpr= 1.1RyMp در دو انتهای تیر، تعیین شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تیر به طور کامل فراهم گردد.

ت) در ناحیه حفاظت شده دو انتهای تیر، ایجاد هر گونه تغییر ناگهانی در پهنای بال یا ضخامت بال مجاز نمی باشد. تغییر تدریجی در پهنا یا ضخامت از ورق بزرگتر به ورق کوچکتر، باید با شیب حداکثر ۱ به ۲.۵ صورت گیرد.

Mu=1.1RyMp                         (۱-۷-۳-۱۰)