دسته‌بندی نشده · مرداد ۲۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۰-۷-۶ بالا آمدگی و دست انداز بام

اثر قسمت های بالا آمده از بام از قبیل خرپشته و فضاهای تأسیساتی و دست انداز اطراف بام در انباشتگی برف باید مطابق بند ۱-۹-۷-۶ در اطراف آنها درنظر گرفته شود. ارتفاع حداکثر انباشت برف را می توان سه چهارم مقدار حاصل از رابطه ۵-۷-۶ درنظر گرفت.