دسته‌بندی نشده · مرداد ۲۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۷-۶برف لغزنده

بار حاصل از لغزش برف از بام شیب دار بالاتر و ریختن آن به سقف پایین تر باید برای بام های لغزنده با شیب بیشتر از دو درصد و برای سایر بام های با شیب بیشتر از ۱۵ درصد باید درنظر گرفته شود.

مقدار کل بار بر واحد طول در مجاورت لبه پایین بام بالاتر برابر 0.4PrW/Cs بر روی بام پایین درنظر گرفته می شود. W، فاصله افقی لبه پایین تا خطالرأس سقف شیب دار بالاتر است. این بار بطور یکنواخت از بر لبه پایین بام بالاتر تا فاصله ۵.۴ متر از آن بر روی بام پایین به صورت نواری توزیع می شود. اگر عرض بام پایینی کمتر از ۵.۴ متر باشد، مقدار بار به نسبت عرض بام بر ۵.۴ متر کاهش می یابد.

برای دو سازه جدا، بار برف لغزنده در صورتی در نظر گرفته می شود که h/d>1 وd<4.5  متر باشد، عرض نوار بار برف لغزیده بر روی بام پایین تر برابر 4.5-d متر بوده و مقدار بار برف بر واحد طول نوار برابر0.4PrW[(4.5-d)/4.5Cs] پایین سقف شیب دار با سقف پایین کم باشد به طوری که برف روی بام پایین باعث کاهش لغزش برف از بام بالاتر گردد می توان مقدار برف لغزیده شده را کمتر درنظر گرفت.

بار برف لغزنده به بار متوازن اضافه می شود و اثر آن به صورت همزمان با برف نامتوازن، انباشتگی برف، بارگذاری جزیی برف و اثر باران به برف درنظرگرفته نمی شود.