دسته‌بندی نشده · مرداد ۲۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۲-۷-۶ سربار باران بر برف

در مناطق با برف زمین ۱ کیلونیوتن بر متر مربع و کمتر ولی بیشتر از۰.۲۵. کیلونیوتن بر مترمربع (مناطق ۲ و (۳ برای بام با شیب کمتر از W/15درجه W) بر حسب متر می باشد)، سربار باران به مقدار ۰.۲۵ کیلونیوتن بر متر مربع به بار برف متوازن اضافه خواهد شد. این بار لازم نیست همراه با اثر انباشتگی، لغزش، بار برف نامتوازن، بار برف حداقل و یا بار بارگذاری جزیی برف درنظر گرفته شود.