دسته‌بندی نشده · مرداد ۲۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۳-۷-۶ ناپایداری برکه ای

در طراحی بام باید ناپایداری برکه ای شدن بررسی شود. برای بام های با شیب کمتر از دو درصد و بام های با امکان انباشتگی آب، به دلیل گرفتگی آبرو، تغییرشکل بام بر اثر بار کامل برف، با لحاظ اثر برکه ای شدن، محاسبه و ارزیابی شود.