دسته‌بندی نشده · مرداد ۲۳, ۱۳۹۹ ۰

۸-۷-۶ بارگذاری نامتوازن

بارگذاری متوازن و نامتوازن برف بطور جداگانه درنظر گرفته می شوند. در تعیین بار نامتوازن امکان وزش باد از تمام جوانب باید بررسی شود.

۱۸۷۶ بار نامتوازن برف برای بام های با شیب دو و یا چند طرفه

درنظر گرفتن بار نامتوازن برف برای بام های با شیب کمتر از %۴ و شیب بیشتر از %۶۰  لازم نیست.

برای بام های با فاصله افقی کمتر از ۶ متر بین تاج و پای شیب با تیرهای با تکیه گاه ساده بین تاج و پای شیب، بار نامتوازن یکنواخت برف در حالت پشت به باد با شدت IsPg درنظر گرفته شده و قسمت رو به باد بدون بار برف درنظر گرفته شود. برای سایر بام ها، بار نامتوازن شامل بار گسترده0.3pr. در سمت بادگیر و در سمت پشت به باد Pr به اضافه سربار به شدت بر واحد سطح افقی برابر γhd√i و در فاصله افقی8hd/(3√i) از تاج شیب به سمت پای شیب خواهد بود. i ، بیانگر شیب سقف (تانژانت زاویه شیب) می باشد. ارتفاع انباشت برف، hd، بر حسب متر، از رابطه زیر بدست می آید:

 

    \[h_{d}=0.12\sqrt[3]{l^{_{u}}}\sqrt[4]{100P_{g}+50}-0.5\]

(۵-۷-۶)

در رابطه فوق، lu فاصله افقی تاج تا پای شیب در قسمت رو به باد بر حسب متر می باشد. برای طول افقی ناحیه پشت به باد کمتر از ۶ متر، از مقدار ۶ متر برای lu استفاده شود.

 

۲۸۷۶ بار نامتوازن برف برای بام های قوسی

برای بخش هایی از بام با شیب بیشتر از ۷۰ درجه بار برف لحاظ نخواهد شد. اگر شیب خط رابط از تاج به پای قوس (یا نقطه با شیب ۷۰ درجه در صورت وجود) کمتر از ده درجه و یا بیشتر از ۶۰ درجه باشد، لحاظ بار نامتوازن ضروری نیست. برای بخش رو به باد بار برف درنظر گرفته نخواهد شد و برای قسمت پشت به باد توزیع بار برف نامتوازن بصورت زیر خواهد بود:

الف- اگر شیب پای بام کمتر یا برابر ۳۰ درجه باشد، مقدار شدت بار در تصویر افقی بام در پای شیب از مقدار ۲Pr/Ce، محاسبه شده برای شیب پای بام، بطور خطی به مقدار 0.5Pr ، با لحاظ Cs=1، در تاج کاهش خواهد یافت.

ب- اگر شیب پای بام بین ۳۰ و ۷۰ درجه باشد، مقدار شدت بار برف در تصویر افقی بام از 0.5Pr (با Cs=1) در تاج بطور خطی تا مقدار 2Pr/Ce (محاسبه شده برای شیب ۳۰ درجه) در محل شیب ۳۰ درجه افزایش داده شده و سپس به مقدار2Pr/Ce در پای بام (محاسبه شده برای شیب پای بام) به طور خطی کاهش داده می شود.

پ- اگر شیب پای بام بیشتر از ۷۰ درجه باشد. برای ناحیه پایین تر از شیب ۷۰ درجه بار برف صفر در نظر گرفته شده و برای بقیه بام مطابق حالت ب عمل خواهد شد.

اگر در کمتر از یک متری پای بام زمین و یا بام دیگری قرار دارد، برای دو حالت ب و پ، مقدار شدت بار برف برای ناحیه با شیب بیشتر از ۳۰ درجه کاهش داده نشده و برابر مقدار محاسبه شده در شیب ۳۰ درجه تا لبه بام در نظر گرفته خواهد شد.

 

۳۸۷۶ بار نامتوازن بار برف برای بام های دندانه دار، کنگرهای، و تاوه چیندار

برای اینگونه بام ها، اگر دارای شیب بیشتر از ۳ درصد باشند، بار برف نامتوازن درنظر گرفته می شود.

مقدار بار متوازن، برای اینگونه بام ها، برابر Pr با لحاظCs=1 می باشد (بند ۳-۶-۷-۶) شدت بار برف نامتوازن، در تصویر افقی، از نصف مقدار بار برف متوازن در نقاط تاج بطور خطی به مقدار 2Pr/Ce در نقاط قعر بام (با لحاظCs=1) افزایش می یابد. تراز برف معادل حساب شده در نقاط قعر لازم نیست از تراز برف در نقاط تاج بیشتر باشد.

 

۴۸۷۶ بار نامتوازن برای گنبد

گنبد و یا پوشش های مدور مشابه به چهار ربع (قطاع نود درجه) در پلان تقسیم شده و هرقطاع نود درجه به طور جداگانه، مشابه بند ۲-۸-۷-۶، بصورت پشت به باد بارگذاری می شود. از هر لبه مشترک قطاع نود درجه مورد نظر با قطاع نود درجه مجاور، بار برف به تدریج تا مقدار صفر در میانه قطاع مجاور کاهش داده می شود. زاویه کل قطاع بارگذاری شده پشت به باد در مجموع ۱۳۵ درجه خواهد بود. برای قطاع رو به باد باقی مانده با زاویه کل ۲۲۵ در پلان بار برف لحاظ نخواهد شد.