دسته‌بندی نشده · مرداد ۲۶, ۱۳۹۹ ۰

۱-۹-۶ کلیات

بار ناشی از یخزدگی باران و برف باید در طراحی سازه ها و اجزای حساس به یخ درنظر گرفته شود.سازه ها و اجزای حساس به یخ شامل سازه ای مشبک، لوله، کابل و پایه های آنها، سازه ای شهربازی، نرده، پله، نردبان، پل های عابر پیاده، تابلو و علائم و سایر سازه ها و اجزاء سبک نمایان و در معرض یخزدگی برف و باران وارد بر آنها می باشد. بار یخ بر اساس دوره بازگشت متوسط پنجاه سال تعیین می شود. این مبحث شامل خطوط انتقال برق و مخابرات و خطوط آبرسانی و سوخت نمی شود. اثرات دینامیکی بار یخ بر روی سازه ها و اجزای انعطاف پذیر در این مبحث درنظر گرفته نشده است و در صورت لزوم باید بطور موردی بررسی شود.