دسته‌بندی نشده · مرداد ۲۶, ۱۳۹۹ ۰

۲-۴-۱۰ دامنه کاربرد

براساس مفاد این فصل و طبق نقشه ها و مدارک فنی، سازنده اسکلت موظف به انجام موارد زیر می باشد.

– تهیه مصالح*، تجهیزات و نیروی انسانی لازم

 – تهیه نقشه های اجرایی در هماهنگی با نقشه ها و مدارک فنی، تجهیزات و امکانات اجرایی

 – برشکاری، سوراخکاری و مونتاژ قطعات

 – جوشکاری قطعات مونتاژ شده

 – تمیزکاری و رنگ آمیزی قطعات

 – حمل قطعات ساخته شده بهمحل نصب

 – ایجاد امکانات لازم برای انبار کردن قطعات فولادی

 – پیش نصب قسمت های کار در محل کارگاه ساخت در صورت نیاز

 – برپاداشتن و تکمیل جوشکاری و یا محکم کردن پیچ ها، مونتاژ قطعات طبق نقشه ها در محل کار و کارهای تکمیلی