دسته‌بندی نشده · مرداد ۲۶, ۱۳۹۹ ۰

۲-۹-۶ بار یخ

در محاسبه وزن یخ جوی می توان وزن مخصوص متوسط یخ را نه دهم وزن مخصوص آب درنظر گرفت. حجم یخ، Vi، برای ورقها و اجزای سه بعدی بزرگ ماند گنبد و کره از رابطه ۱-۹-۶ حاصل می شود.

Vi =ptd As                                                                                          (۱-۹-۶)

حجم یخ برای مقاطع سازه ای و اجزای منشوری بر اساس سطح مقطع یخ احاطه کننده آنها بدست می آید. سطح مقطع یخ احاطه کننده عضو از رابطه ۲-۹-۶ حاصل می شود:

Ai  =ptd (Dc +td )                                                                              (۲-۹-۶)

در روابط ۱-۹-۶ و :۲-۹-۶

 t d : ضخامت طراحی یخ بر اثر یخزدگی باران طبق بخش ۳-۹-۶

 As : مساحت یک طرف ورق برای ورق های مستوی و مساحت بزرگترین مقطع جزء سه بعدی نظیر گنبد و کره

 Dc : قطر استوانه محیط بر مقطع سازه ای و یا جزء منشوری

برای ورق های قائم مقدار حجم یخ را بیست درصد و برای ورق های افقی مقدار حجم یخ را چهل درصد می توان کاهش داد.