دسته‌بندی نشده · مرداد ۲۶, ۱۳۹۹ ۰

۳-۹-۶ ضخامت طراحی یخ ناشی از یخزدگی باران

مقدار ضخامت طراحی یخ، از رابطه ۳-۹-۶ بدست می آید:

td =2t Ii Fz                                                                                         (۳-۹-۶)

که در آن:

 t :ضخامت اسمی یخ ناشی از یخزدگی باران در ارتفاع ده متر، طبق بخش ۵-۹-۶ : Ii ضریب اهمیت طبق جدول ۲-۱-۶

 F z :ضریب ارتفاع طبق بخش ۴-۹-۶