دسته‌بندی نشده · مرداد ۲۶, ۱۳۹۹ ۰

۵-۹-۶ ضخامت اسمی یخ

ضخامت اسمی یخ بر اساس دوره بازگشت متوسط پنجاه سال با استفاده از مطالعات محلی و یا اطلاعات سازمان هواشناسی کشور تعیین می شود. در غیاب مطالعات دقیق تر، ضخامت اسمی یخ را برای مناطق مختلف برف فصل هفتم این مبحث بصورت زیر می توان تعیین نمود:

مناطق ۱ و -۲ برف کم و نادر

t=۰

منطقه -۳ برف متوسط

t=۵mm

منطقه -۴ برف زیاد

t=۷.۵mm

منطقه -۵ برف سنگین

t=۱۲.۵mm

منطقه -۶ برف فوق سنگین

t=۱۵mm