دسته‌بندی نشده · مرداد ۲۶, ۱۳۹۹ ۰

۶-۹-۶ اثر باد بر سازه ها و اجزای پوشیده از یخ

ترکیب بارهای شامل وزن یخ، Di ، و اثر باد بر روی یخ ، Wi، بر اساس فصل دوم انجام خواهد شد.در محاسبه نیروی باد در حالت وجود یخ، اثر افزایش ابعاد به اندازه ضخامت طراحی یخ باید درنظر گرفته شود. ضریب اهمیت باد وارد بر عضو پوشیده شده با یخ، برای تمام گروه ها اهمیت برابر واحد خواهد بود و فقط ضریب اهمیت مربوط به ضخامت یخ، طبق رابطه ۳-۹-۶، برای محاسبه ضخامت طرح و وزن یخ، بکار خواهد رفت.