دسته‌بندی نشده · مرداد ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۲-۱۰-۶ فشار ناشی از باد بر ساختمان ها و سازه ها

فشار خارجی یا مکش تحت باد بر روی جز یا کل سطح یک ساختمان باید با استفاده از رابطه ذیل بدست آید.

 

p=lw q ce cg cp                                           (۱-۱۰-۶)

                                             

در این رابطه:

p= شار خارجی که به صورت استاتیکی در جهت عمود بر سطح چه در حالت فشار وارد بر سطح یا مکش به سمت خارج از سطح، عمل می کند.

lw = ضریب اهمیت برای بار باد طبق جدول ۲-۱-۶

 q = فشار مبنای باد بخش ۳-۱۰-۶ و جدول ۲-۱۰-۶

ce = ضریب بادگیری طبق بند ۱-۶-۱۰-۶

cg = ضریب اثر جهشی باد طبق بند ۴-۶-۱۰-۶

cp = ضریب فشار خارجی که بر مساحت وجه مورد نظر میانگین گیری شده باشد.

بار خالص باد برای کل ساختمان از جمع جبری بارهای وارده بر سطوح رو و پشت به باد (فشار یا مکش) بدست می آید. در برخی موارد این بار را می توان از جمع حاصلضرب فشار یا مکش در مساحت سطوح که فشار یا مکش میانگین گیری شده باشد، محاسبه شود.

فشار خالص ناشی از باد بر یک جزء یا تمام سطح یک ساختمان از جمع جبری فشار و مکش بدست می آید. فشار یا مکش داخلی در اثر باد از رابطه زیر بدست می آید.

             

pi=lw q ce cgi cpi                                         (۲-۱۰-۶)                                           

                                  

در این رابطه:

Pi = فشار داخلی که بصورت استاتیکی در جهت عمود بر سطح، به شکل فشار وارد بر سطح یا مکش به سمت خارج از سطح عمل می کند.

lw  = ضریب اهمیت برای بار باد طبق جدول ۲-۱-۶

ce = ضریب بادگیری طبق بند ۱-۶-۱۰-۶

cgi = ضریب اثر جهشی باد داخلی که طبق بند ۴-۶-۱۰-۶ بیان شده است.

cpi = ضریب فشار داخلی