دسته‌بندی نشده · مرداد ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۳-۱۰-۶ فشار مبنای باد

فشار مبنای باد بنا به تعریف، فشاری است که باد با سرعتی برابر با سرعت مبنای باد بر سطحی عمود بر جهش وزش باد اعمال می کند. مقدار این فشار برابر با 0.0000613V2 برحسب کیلونیوتن بر مترمربع و سرعت مبنای باد به کیلومتر بر ساعت است.

فشار مبنای باد، q، براساس سرعت متوسط ساعتی باد که احتمال تجاوز از این مقدار در سال2% است و بطور متعارف با دوره بازگشت ۵۰ ساله بیان می گردد، بدست می آید. معادله ۱۶-۱۰-۶ رجوع شود به بند(۴-۷-۱۰-۶ )اطلاعاتی را درخصوص تبدیل فشار مبنای باد، q، به سرعت مبنای باد، V، که در معادله ۱۷-۱۰-۶ استفاده می شود، را ارائه می دهد (رجوع شود به بند ۶-۱۰-۷-۴).

جدول شماره ۲-۱۰-۶ که توسط سازمان هواشناسی کشور ارائه شده است میانگین عددی سرعت باد در دوره بازگشت ۵۰ ساله با احتمال تجاوز 2% در سال می باشد که دیدبانی پارامتر باد در ایستگاه های هم دیدی در ارتفاع ۱۰ متری روزانه ۸ نوبت رأس ساعات گرینویچ انجام می پذیرد.