دسته‌بندی نشده · مرداد ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۴-۱۰-۶ روش محاسبه بار باد

بار باد بر روی ساختمان باید با استفاده از یکی از سه روش ذیل با توجه به شرایط آن تعیین گردد:

روش اول که روش استاتیکی نامیده می شود، برای اکثر موارد، شامل طراحی سازه و ساختمان های با ارتفاع کم و متوسط و نیز نما و پوسته خارجی مناسب است. سازه یا اجزائی که در این روش طراحی می شوند،نسبتاً صلب می باشند و به جزئیات خصوصیات دینامیکی این سازه ها یا اجزاء آنها نیازی نیست و اثرات دینامیکی باد می تواند توسط بارهای استاتیکی معادل بیان شود.

روش دوم که روش دینامیکی نام دارد، برای تعیین اثرات کلی باد شامل پاسخ تشدید شده عمدتاً و برای ساختمان های بلند و سازه ای لاغر (بجز نما و پوسته خارجی و اعضای سازه ای ثانویه) به کار می رود. ساختار این روش مشابه روش استاتیکی است، با این تفاوت که ضریب اثر جهشی باد، C، و ضریب بادگیری ، ، به طور متفاوتی تعیین می شوند. C از مجموعه محاسباتی که در برگیرنده موارد ذیل می باشد بدست می آید.

(الف) شدت تلاطم باد برای منطقه که تابعی از ارتفاع و ناهمواری سطح زمین اطراف است، و(ب) مشخصات ساختمان مانند ارتفاع، عرض، فرکانس طبیعی ارتعاش و میرائی

هنگامی که cgدر فشار مبنای باد، q، ضریب اهمیت، lw، ضریب بادگیری، ce ، و ضریب فشار، cp ، ضرب شود، این ضریب اثر جهشی باد انتظار می رود فشار طرح استاتیکی را نتیجه دهد که نمایانگر همان اثر بار بیشینه تحت پاسخ دینامیکی تشدیدی به باد متلاطم واقعی باشد. علاوه بر محاسبه بار باد، محاسبه تغییرمکان جانبی و ارتعاشات ناشی از باد نیز می تواند برای برخی ساختمان ها که لازم است با روش دینامیکی طراحی شوند، مهم باشد. این موضوعات به همراه ریزش گردبادی سازه ای گرد باید به طور جداگانه در نظر گرفته شود. روش دینامیکی در پیوست ۲-۶ آمده است.

روش سوم که روش تجربی نام دارد، شامل آزمایش تونل باد یا سایر روش های تجربی می باشد. این روش می تواند به عنوان یک جایگزین برای روش های استاتیکی و دینامیکی به کار رود. این روش مخصوصاً برای ساختمان هایی که ممکن است در معرض اثرات جستی باد یا گرفتگی قسمتی از عبور جریان توسط موانع بالا دست جریان، ریزش گردبادی یا اثرات ناپایداری آیرو دینامیکی قرار می گیرند، استفاده می شود. روش تجربی همچنین برای تعیین ضرایب فشار خارجی، طراحی نما و پوسته خارجی و نیز ساختمان هایی که هندسه آنها به طور محسوسی از شکل معمول متفاوت است، مناسب می باشد.

ضریب بادگیری و ضریب اثر جهشی باد برای روش استاتیکی در بندهای ۱-۶-۱۰-۶ و ۴-۶-۱۰-۶ و برای روش دینامیکی در بند پ-۱-۲-۶ الی پ-۶-۲-۶ ارائه شده اند. ضرایب فشار داخلی و خارجی برای روش های استاتیکی و دینامیکی در بند ۷-۶-۱۰-۶ الی ۹-۶-۱۰-۶ ارائه شده است.