دسته‌بندی نشده · مرداد ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۵-۱۰-۶ ارتفاع مبنا

برای محاسبه فشار خارجی با استفاده از هر دو روش استاتیکی و دینامیکی، ارتفاع مبنا، h، برای محاسبه به صورت زیر تعریف می شود:

(الف) برای ساختمان های کوتاه مرتبه، همانگونه که در بند ۵-۶-۱۰-۶ تعریف خواهد شد، h ارتفاع متوسط بام یا ۶ متر، هر کدام که بزرگتر باشد. ارتفاع پیش آمدگی لبه بام اگر شیب بام کمتر از۷۰  باشد، ممکن است جایگزین ارتفاع متوسط شود.

(ب) برای ساختمان های بلندتر،

h برای وجه رو به باد، ارتفاع واقعی آن نقطه در بالای زمین است،

h برای وجه پشت به باد، نصف ارتفاع ساختمان، و h برای بام و دیوارهای جانبی، ارتفاع ساختمان است.

(ج) برای هر المان سازه ای از ساختمان، h ارتفاع المان در بالای زمین است.

برای محاسبه فشار داخلی، ارتفاع h در رابطه مربوط به به اندازه نصف ارتفاع ساختمان تعریف می شود، زمانیکه یک بازشوی بزرگ وجود دارد؛ h باید ارتفاع بازشو از سطح زمین در نظر گرفته شود.