دسته‌بندی نشده · شهریور ۱, ۱۳۹۹ ۰

۴-۱-۲دامنه کاربرد

۴-۱-۲-۱: این مقررات ناظر بر تمام ساختمانها و سازه های مشمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در کشور است و رعایت آن در طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و بهره برداری بناها برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع ذکر شده در ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سراسر کشور الزامی است.

۴-۱-۲-۲ : رعایت این مقررات برای تمام ساختمانها و سازه هایی که پس از تصویب و ابلاغ آن طراحی و ساخته شوند الزامی است. همچنین در ساختمان های موجود و در دست احداث به شرح زیر، رعایت این مقررات الزامی خواهد بود:

آ- در ساختمان های در دست احداث و در ساختمان های موجود در مرحله مرمت و بازسازی یا دیگر تغییرات جزئی بنا، به تشخیص مقامات قانونی مسئول.

 ب- در هنگام تغییر تصرف ساختمان یا فضا یا تغییر کاربری زمین و برای منطبق شدن مشخصات ساختمان یا فضا با مقررات مربوط به تصرف یا کاربری جدید.

 پ- در همه ساختمان های موجود، که توسط مقام قانونی مسئول، به علت عدم هماهنگی با این مقررات، برای ساکنان، استفاده کنندگان و سایر مردم، غیر ایمن، غیر بهداشتی و خطرناک تشخیص داده شوند.

 در این صورت شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان باید با تعیین مهلت مقرر در مورد تعمیرات، تغییرات و تعبیه تجهیزات لازم به دارنده ملک و بنا دستور اقدام دهد و تا اصلاح آن پیگیری نماید.

۴-۱-۲-۳: مقررات این مبحث شامل تمام ساختمانها و سازه های موقت (غیر از اسکان موقت بازماندگان حوادث غیرمترقبه) نیز میشود.

۴-۱-۲-۴ :ساختمان های ثبت شده توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و ساختمان های دیگری که به تشخیص این سازمان دارای ارزش تاریخی، فرهنگی و معماری خاص هستند، با رعایت مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان، تابع ضوابط سازمان مذکور خواهند بود.

 ۴-۱-۲-۵: این مبحث دربرگیرنده ضوابط مربوط به ساختمانها و تجهیزات در محدوده مالکیت و داخل پلاک زمین است و برای خارج از پلاک باید به ضوابط طرحهای جامع و سایر طرحهای مصوب توسعه و عمران شهری مصوب مراجعه شود.

۴-۱-۲-۶: در صورت طراحی ساختمانها برای افراد معلول جسمی- حرکتی، باید آخرین ویرایش ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی- حرکتی مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران نیز ملاک عمل قرار گیرد.

۴-۱-۲-۷ : چنانچه در ضوابط هر طرح توسعه و عمران شهری مصوب، یا سایر ضوابط مصوب محلی، الزامات با محدودیتهای بیشتری تعیین شده باشد، آن مقادیر در حوزه طرح مذکور ملاک عمل قرار میگیرد.

۴-۱-۲-۸: در مواردیکه ضوابط این مبحث دارای ابهام یا مسکوت می باشد، استعلام از دفتر مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.