دسته‌بندی نشده · شهریور ۱, ۱۳۹۹ ۰

۴-۱-۴ بهره برداری و نگهداری

۴-۱-۴-۱ : در هنگام بهره برداری از ساختمان نباید تصرف یا نحوه استفاده از آن به صورتی تغییر نماید که با مقررات ساختمانی مربوط به تصرف جدید و یا با کاربریهای مجاز زمین و ضوابط همجواری تعیین شده در طرحهای مصوب توسعه و عمران شهری مغایرت یابد.

۴-۱-۴-۲: در ساختمان های موجود، باید تمهیداتی را به کار بست تا از هرگونه استهلاک یا آسیب که باعث مغایرت مشخصات فضا یا ساختمان با الزامات مقرر شده برای تصرف مورد نظر شود، پیشگیری گردد.

۴-۱-۴-۳ : در هیچ یک از ساختمان های موجود، نباید تعمیرات و تغییراتی صورت گیرد که با کاهش ابعاد و ارتفاع فضاها، سطوح بازشوی تعویض هوا، سطوح نورگیر و غیره موجب مغایرت با الزامات این مقررات برای تصرف مورد نظر گردد.

۴-۱-۴-۴ : در عملیات نگهداری و تعمیر ساختمان نباید الزامات بیان شده در این مبحث و سایر مباحث مقررات ملّی ساختمان حتی به صورت موقت نقض گردد. مگر آنکه تمهیدات لازم برای جبران اثر این اقدامات در حین بهره برداری و فعالیت متصرفان پیش بینی و اجرا شده و هشدارهای لازم با ذکر نوع و دوره اثر آنها به متصرفان داده شده باشد و یا ساختمان به صورت موقت از متصرفان تخلیه و فعالیتهای جاری در این دوره متوقف گردد.

۴-۱-۴-۵: تمام سطوح خارجی ساختمان باید در شرایط مناسب نگهداری شوند. همه دیوارهای خارجی واقع در معرض عوامل جوی، باید عاری از هر گونه منفذ، روزنه و شکاف اضافی و مصالح زنگ زده و پوسیده باشند. ضمائم آویز به سازه، شامل سایبانها، تابلوها، پله های فرار و راه پله های خارجی و دودکشها، باید در شرایط مناسب نگهداری شوند و اتصالات آنها همواره در شرایط ایمن قرار داشته باشند.