دسته‌بندی نشده · شهریور ۱, ۱۳۹۹ ۰

۴-۱-۵ مدارک فنی

۴-۱-۵-۱ : مالکان اراضی و املاک باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان، با رعایت الزامات این قسمت و قسمت ۴-۴-۳ پروانه لازم را اخذ نمایند.

۴-۱-۵-۲ : مالک ساختمان یا نماینده قانونی او باید جهت اخذ پروانه یا هر گونه مجوز ساختمان، مدارک فنی لازم شامل نقشه ها، محاسبات و مشخصات فنی که در آن نوع، چگونگی و حدود کار مورد نظر مطابق بند ۴-۱-۵-۳ نشان داده شده است را به تعداد نسخه های لازم، طبق روال تعیین شده در مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان، به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و یا هر مقام قانونی مسئول تحویل دهد.

۴-۱-۵-۳: مدارک فنی که برای بررسی و تأیید ارائه میشوند باید شامل پلانها، مقاطع، نماها، جزئیات، هرگونه محاسبات و سایر مستندات فنی لازم باشند که در آنها شکل، اندازه ها، نوع، جنس و سایر مشخصات تمام فضاها و عناصر ساختمان از جمله در، پنجره، قفسه های ثابت، لوازم بهداشتی و هرگونه اجزایی که انطباق مشخصات آنها با این مقررات الزامی است، معین گردیده باشد.

۴-۱-۵-۴ : پس از تأیید نقشه ها و سایر مشخصات فنی و صدور پروانه ساختمان توسط شهرداری یا مقام قانونی مسئول، چنانچه به هر دلیل نیاز به تغییراتی در نقشه ها و مشخصات فنی باشد، باید پیش از هر اقدامی، مطابق روال مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان، تغییرات مورد نظر به تایید مقام قانونی مسئول رسیده و پروانه ساختمان جدید صادر شود.

 ۴-۱-۵-۵ : شهرداریها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند تمام مدارک فنی ساختمان تأییدیه ها یا هرگونه مستندات لازم از جمله گزارشهای مهندس ناظر و مجری، تأییدیه های کیفیت مصالح و اجزای بکار رفته در ساختمان و سایر موارد که نشان دهنده انطباق مشخصات طرح اجرای ساختمان با مقررات این مبحث است را در نسخه های کامل به تعداد کافی نزد خود نگهداری نمایند.