دسته‌بندی نشده · شهریور ۲, ۱۳۹۹ ۰

۴-۱-۶ الزامات اجرایی

۴-۱-۶-۱ مصالح و فرآورده ها و روشهای ساختمانی

۴-۱-۶-۱-۱ : استفاده از مصالح و فرآورده ها  و روشهای ساختمان در صورتی مجاز است که علاوه بر انطباق با الزامات مبحث پنجم مقررات ملّی ساختمان، اثر زیان بخش بر سلامتی سازندگان، ساکنان و استفاده کنندگان ساختمان و همچنین سایر مردم، عابران و ساکنان ساختمان های مجاور نداشته باشد.

۴-۱-۶-۱-۲: استفاده از روشهای نوین ساخت و فرآورده ها  و مصالح جدید باید به تأیید نهادهای قانونی مسئول برسد و گواهیهای لازم برای آنها اخذ گردد.

 ۴-۱-۶-۱-۳ : حین ساخت، تمام مصالح و عناصر ساختمانی چون نرده ها و حفاظها باید در شرایط مناسب و دور از محیط خورنده نگه داشته شوند و برای محافظت با رنگ مناسب پوشانده شوند.

۴-۱-۶-۱-۴ : در صورت استفاده از اجزاء و سیستم های ساختمانی صنعتی و مدولار، باید استانداردها و مباحث مربوط در مقررات ملّی ساختمان، از جمله مبحث یازدهم، رعایت شود.

۴-۱-۶-۲ کارگاه ساختمانی

 ۴-۱-۶-۲-۱ : ساختمانها و تجهیزات کارگاه های ساختمانی باید طوری در محوطه مکانیابی شوند که براساس قوانین و همچنین مقررات ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا مندرج در مبحث دوازدهم، بدون ایجاد خطر و مزاحمت باشند و با مصوبات شهرداری ها و سایر مراجع قانونی مسئول انطباق داشته باشند.

۴-۱-۶-۲-۲ : در هنگام ساخت، باید از پیاده روها و تأسیسات و تجهیزات شهری، آب و برق و گاز و فاضلاب و شیرهای آتشنشانی، علایم اداره نقشه برداری  و غیره مراقبت گردد و در مدت زمان ساخت دسترسی مأموران مقامات قانونی مسئول به آنها ممکن باشد.

۴-۱-۶-۲-۳ : در هنگام ساخت، باید تصویر پروانه ساختمان، نقشه های ساختمانی و تأسیساتی، و دفترچه اطلاعات ساختمان در محل کارگاه وجود داشته باشد و تابلویی حاوی مشخصات ملک، ساختمان و مسئولان ساختمان (مالک، طراح، مجری و ناظر) در محل کارگاه به صورتی که از معبر عمومی قابل رؤیت باشد، مطابق با مباحث دوم و بیستم مقررات ملّی ساختمان نصب شود.

۴-۱-۶-۲-۴ : مصالح اضافی و نخاله های  ساختمان باید بدون لطمه به محیط زیست، به طریقی که شهرداریها و سایر مراجع قانونی مسئول تعیین میکنند، از محل کارگاه انتقال یابد.

۴-۱-۶-۲-۵ : درختان، گیاهان و سایر عناصری که در پروانه ساختمان، نگهداری آنها الزامی شده است، باید در هنگام ساخت، با روشهای اصولی و مطمئن محافظت گردند.

۴-۱-۶-۲-۶ : در صورت الزام به قطع درختان و موافقت شهرداری و سایر مقامات قانونی مسئول، نشاندن درخت یا درختان جایگزین طبق نظر آنان الزامی است.

۴-۱-۶-۲-۷ : هرگاه در حین عملیات ساختمان آثاری مربوط به میراث فرهنگی کشور یافت شود، باید عملیات ساختمانی توسط مالک و سازنده متوقف و به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و دیگر نهادهای قانونی مسئول اطلاع داده شود. ادامه عملیات ساختمانی منوط به اخذ مجوز از سازمان و نهادهای یاد شده خواهد بود.

۴-۱-۶-۲-۸ : تمام زمینها و ساختمان های خالی باید در شرایط سالم، ایمن و بهداشتی نگهداری شوند تا به ویرانه تبدیل نشده و آثار منفی بر سلامت و ایمنی مردم نداشته باشند.