دسته‌بندی نشده · شهریور ۲, ۱۳۹۹ ۰

۴-۳-۱دسته بندی و تعریف تصرفها

بازگشت به تعریف تصرف در قسمت تعاریف این مبحث، دسته بندی تصرفها و تعریف یکایک آنها در این قسمت ارائه میشود. در پایان این قسمت جدولی قرار گرفته که گروه بندی و مثالهایی از تصرفها در هر گروه را نشان میدهد.

۴-۳-۱-۱ تصرفهای مسکونی (م)

 هر بنا یا بخشی از یک بنا که در آن شخص یا خانوادهای زندگی کند و به منظور خوابیدن از آن استفاده شود، به استثنای بناهایی که در گروه تصرفهای درمانی/ مراقبتی دسته بندی میشوند، دارای تصرف مسکونی شناخته می شود. بناهای با تصرف مسکونی شامل موارد زیر میشوند:

۴-۳-۱-۱ گروه م-۱

 تصرفهای مسکونی که متصرفان عمدتاً به طور موقت (کمتر از یک ماه) در آن اقامت دارند، شامل موارد زیر:

 – مسافرخانه ها و مسافرپذیرها (برای اقامت موقت)

 – هتلها، هتلآپارتمانها و متلها.

۴-۳-۱-۱ گروه م-۲

 تصرفهای مسکونی شامل بیشتر از دو واحد مسکونی که متصرفان آن به طور عمده، به صورت دائم در ساختمان ساکن هستند، شامل موارد زیر:

– بناهای آپارتمانی

 – اقامتگاه های غیر موقت سازمانی، مذهبی، ورزشی و نظایر آن

 – خوابگاه ها

 – اقامتگاه های تفریحی شراکتی.

۴-۳-۱-۱ گروه م-۳

 تصرفهای مسکونی که برای مراقبت شبانه روزی از افراد به تعداد ۶ تا ۱۶ نفر (به غیر از تعداد کارکنان) استفاده میشوند.

 توجه: تصرفهای غیر مسکونی که به این منظور استفاده میشوند و همچنین بناهایی که برای مراقبت شبانه روزی از افراد بیش از ۱۶نفر مورد بهره برداری قرار میگیرند، حسب موضوع در یکی از زیرگروه های تصرفهای درمانی/ مراقبتی دسته بندی میشوند.

۴-۳-۱-۱ گروه م-۴

 تصرفهای مسکونی شامل حداکثر ۳ طبقه بر روی سطح دسترس معبر که برای اقامت یک یا دو خانوار در نظر گرفته میشوند و متصرفان آن به طور عمده، به صورت دائم در ساختمان ساکن هستند.

 تا هنگام تهیه و ابلاغ مقررات اختصاصی جداگانه برای این گروه تصرف، باید از مقررات مربوط به گروه م-۲ تبعیت گردد.

۴-۳-۱-۲ تصرفهای آموزشی (آ)

 هر بنا یا بخشی از یک بنا که در آن اشخاص به تعداد حداقل ۶ نفر به منظورهای آموزشی در دوره های تحصیلی ابتدایی تا دبیرستان در یک جا جمع شوند، دارای تصرف آموزشی شناخته میشود. همچنین هر بنا یا بخشی از بنا که به منظور آموزش یا مراقبت از بیش از ۵ کودک با سن بیش از ۳ سال برای قسمتی از طول شبانه روز استفاده شود، در این تصرف قرار میگیرد.

تبصره: کاربریهای آموزشی در دوره های تحصیلی بالاتر از دبیرستان جزو دسته تصرفهای آموزشی محسوب نشده و جزو دسته تصرفهای حرفه ای/اداری قرار میگیرند.

۴-۳-۱-۳ تصرفهای درمانی/مراقبتی (د)

 هر بنا یا بخشی از یک بنا که در آن اشخاص به دلیل داشتن محدودیت یا معلولیت جسمی و یا ذهنی، بیماری یا کهولت تحت مراقبت پزشکی و نظایر آن باشند، یا به منظور مجازات یا بازپروری تحت نظر یا بازداشت قرار گرفته و آزادی حرکت از آنان سلب شده باشد، دارای تصرف درمانی/مراقبتی شناخته میشود. تصرفهای درمانی/ مراقبتی به چهار گروه د-۱ تا د-۴ تقسیم می شود.

۴-۳-۱-۳گروه د-۱

 این تصرف شامل بنا یا بخشی از بنا می شود که برای پذیرایی از بیش از ۱۶ نفر به طور شبانه روزی استفاده میشود که به علت شرایط روحی یا سایر دلایل، در یک محیط مسکونی تحت مراقبت بوده و خدمات مراقبتی به آنان ارائه میگردد. متصرفان در این تصرف قادر هستند تا در صورت وقوع یک موقعیت اضطراری بدون کمک فیزیکی کارکنان، واکنش لازم را از خود نشان دهند. این تصرف شامل مراکز نگهداری از آسیب دیدگان اجتماعی، مراکز ترک اعتیاد و موارد مشابه میشود.

 ۴-۳-۱-۳گروه د-۲

 شامل بنا یا بخشی از بنا که به منظور ارائه خدمات شبانه روزی پزشکی، جراحی، روانپزشکی، پرستاری، یا نگهداری از کودکان بی سرپرست و نظایر آن برای افرادی به تعداد بیش از پنج نفر که بعضاً قادر به مراقبت از خود نیستند، استفاده میشود. این تصرف شامل بیمارستانها، درمانگاه ها، تیمارستانها و شیرخوارگاه ها و موارد مشابه میشود. همچنین هر گونه مرکز مراقبت از کودکان کمتر از ۳ سال به تعداد بیش از پنج نفر که در آن کودکان برای کل مدت شبانه روز نگهداری میشوند، باید جزو گروه د-۲قرار داده شود.

  ۴-۳-۱-۳گروه د-۳

 این تصرف شامل بناهایی میشود که در آن افراد به تعداد بیش از پنج نفر به دلایل امنیتی نگهداری شوند و آزادی حرکت آنها به دلایل امنیتی محدود شده باشد. این تصرف شامل موارد زیر میگردد: زندانها، بازداشتگاه ها، ندامتگاه ها و اندرزگاه ها، دارالتأدیب ها و مراکز بازپروری.

۴-۳-۱-۳-۴ (مراقبتهای روزانه)

  هر بنایی که در آن افراد در هر سنی به تعداد بیش از پنج نفر به وسیله افرادی غیر از والدین، خویشاوندان یا وابستگان خود در محلی غیر از خانه خود و به مدت کمتر از ۲۴ ساعت مراقبت

شوند، در این گروه قرار میگیرد. آسایشگاه هایی که برای مراقبت شخصی برای کمتر از ۲۴ ساعت و برای بیش از پنج نفر افراد بالغ استفاده شود (مانند مراکز مراقبت روزانه سالمندان)، و نیز مراکزی که برای نگهداری بیش از پنج کودک با سن کمتر از ۳ سال به مدت کمتر از ۲۴ ساعت استفاده شوند (مانند مهد کودکها)، باید جزو این گروه قرار گیرند.

۴-۳-۱-۴ تصرفهای تجمعی (ت)

هر بنا یا بخشی از بنا که برای تجمع افراد به منظورهایی مانند تشکیل گردهمایی های اجتماعی یا مذهبی، برگزاری جشنها و مراسم، خوردن و آشامیدن، یا سالنهای انتظار در پایانه های مسافری استفاده شود، جزو تصرف تجمعی قرار میگیرد.

 چنانچه ساختمان یا واحد تصرف مستقلی در آن برای اهداف تجمعی برای افراد به تعداد کمتر از ۵۰ نفر استفاده شود، آن را باید جزو تصرف حرفه ای/ اداری قرار داد.

 چنانچه اتاق یا فضایی برای اهداف تجمعی توسط افراد کمتر از ۵۰ نفر در جنب سایر تصرفها به کار رود، باید به عنوان قسمتی از همان تصرف در نظر گرفته شود و نیازی به قرار دادن آن در گروه تجمعی نیست.

 چنانچه اتاق یا فضایی با مساحت حداکثر تا ۷۰ متر مربع برای اهداف تجمعی در جنب سایر تصرفها به کار رود، باید به عنوان قسمتی از همان تصرف در نظر گرفته شود و نیازی به قرار دادن آن در تصرف تجمعی نیست.

 فضاهای جمعی که جزو فضاهای جنبی در تصرفهای آموزشی محسوب میشوند (مانند کتابخانه، تریا، سالن ورزش یا سالن سخنرانی در مدارس) جزئی از تصرف آموزشی محسوب شده و نیازی به قرار دادن آنها در تصرف تجمعی نیست.

 تصرفهای تجمعی شامل موارد زیر میگردد:

۴-۳-۱-۴-۱گروه ت-۱

مجموعه های دارای فضاهای تجمع، معمولاً با صندلی ثابت، که برای ارائه یا تماشای اجراهای نمایشی یا تصاویر متحرک استفاده میشوند، شامل سینماها، تئاترها و استودیوهای رادیویی-تلویزیونی که تماشاچی میپذیرند.

۴-۳-۱-۴-۲گروه ت-۲

مجموعه های دارای فضاهای تجمع که برای صرف غذا یا نوشیدنی استفاده می شوند، شامل سالنهای ضیافت، رستورانها، تریاها و نظایر آنها .

۴-۳-۱-۴-۳ گروه ت-۳

 مجموعه های دارای فضاهای تجمع که به منظور نیایش، جشن یا سرگرمی استفاده میشوند و یا تصرفهای تجمعی که در سایر گروه های تصرف (ت) قرار نگرفته باشند، شامل مساجد، کلیساها یا سایر اماکن مذهبی، سالنهای بازیهای تفریحی، گالریهای هنری، سالنهای سخنرانی، سالنهای اجتماع، دادگاهها و دادسراها، سالنهای نمایشگاهی، باشگاههای ورزشی (بدون جایگاه تماشاچی)، استخرهای سرپوشیده (بدون جایگاه تماشاچی) و محوطه های آنها، زمینهای سرپوشیده تنیس (بدون جایگاه تماشاچی)، کتابخانه ها، موزه ها، سالنهای انتظار در ترمینالهای مسافرتی، سالنهای بیلیارد و محوطه های آنها.

۴-۳-۱-۴-۴ گروه ت-۴

مجموعه های دارای فضاهای تجمع که به منظور تماشای فعالیتها و بازیهای ورزشی داخل سالن که دارای تماشاچی هستند، شامل استادیومها و مجموعه های ورزشی سرپوشیده.

۴-۳-۱-۴-۵ گروه ت-۵

 مجموعه های دارای فضاهای تجمع که به منظور انجام یا تماشای فعالیتها در فضای باز استفاده میشوند، شامل پارکهای تفریحی و استادیومهای سرباز.

۴-۳-۱-۵ تصرفهای حرفه ای/اداری (ح)

 هر بنا با بخشی از بنا که برای انجام امور و ارائه خدمات حرفه ای یا اداری استفاده شود که میتواند شامل نگهداری یا انبار مدارک و بایگانی نیز شود. از جمله مهمترین بناهای با تصرف حرفه ای/اداری عبارتند از:

 – همه دفاتر امور اداری،

 – بانکها، شعب پست، تلگراف و تلفن،

 – آرایشگاهها

– کلینیکها و مطبهای پزشکی که بیمار در آنها به طور شبانه روزی بستری نمیشود.

 – آزمایشگاه ها و مراکز تشخیص طبی،

 – نمایشگاه های اتومبیل،

 – مغازه های  کپی و پرینت،

 – دفاتر و شرکتهای خدمات حرفه ای (نظیر مهندسی، معماری و غیره)،

 – ایستگاه های رادیو و تلویزیون،

 – فعالیتهای آموزشی بالاتر از دبیرستان،

 – آزمایشگاه های تحقیقاتی یا کنترل کیفیت،

 – ایستگاه های نیروهای انتظامی و آتشنشانی،

 – ماشینشویی ها،

 – کلینیکهای حیوانات،

 – برجهای کنترل ترافیک هوایی.

۴-۳-۱-۶ تصرفهای کسبی/تجاری (ک)

 هر بنا یا بخشی از بنا که برای نمایش و فروش اجناس و کالای مختلف استفاده شده و مقادیری کالا نیز در آن به منظور دسترسی برای فروش به مشتریان انبار شده است. از جمله مهمترین بناهای با تصرف کسبی/تجاری موارد زیر را میتوان نام برد:

 – فروشگاهها و مغازه ها،

 – سالنها و میادین فروش،

 – بازارها و بازارچه ها،

 – عمده فروشیها،

 – داروخانه ها.

۴-۳-۱-۷ تصرفهای صنعتی (ص)

 هر بنا یا بخشی از بنا که به منظور ساخت، مونتاژ، تولید، بسته بندی، تعمیر یا فرآیندهای مربوط به تولید مورد استفاده قرار گیرد، به شرطی که جزو تصرفهای مخاطره آمیز نباشد، جزو تصرف صنعتی شناخته میشوند. تصرفهای صنعتی به شرح زیر به دو گروه (ص-۱) و (ص-۲) تقسیم میشوند.

۴-۳-۱-۷-۱ گروه ص- ۱ : تصرفهای صنعتی میان خطر

تصرفهای صنعتی که جزو گروه کمخطر نباشند، جزو گروه ص-۱ قرار داده میشوند، از جمله صنایع زیر:

 صنایع الکترونیک و قطعات برقی، تولید لامپ، وسایل ورزشی، خودرو و سایر وسایل نقلیه موتوری، دوچرخهسازی، تولید انواع قایق، ماشینهای اداری، تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری، فرش و موکت، پوشاک، تولید مبلمان و روکش مبلمان، خشکشوییها، ماشینهای ساختمانی و کشاورزی، صنایع هواپیمایی، تولید حشره کش، صنایع شوینده، صنایع غذایی، پخت نان و شیرینی، تولید محصولات از جنس بوته و گیاهان خشک، محصولات از جنس کنف، صنایع چرم، صنایع ماشین سازی، خراطی و فرزکاری چوب، فیلمبرداری تلویزیونی و تصاویر متحرک (بدون تماشاچی)، کالای نوری، صنایع کاغذ، صنایع پلاستیک، صنایع چاپ، ماشینهای تفریحی، کوره های سوزاندن زباله، تولید کفش، نساجیها، دخانیات، صنایع چوب و کابینت.

۴-۳-۱-۷-۲ گروه ص- ۲ : تصرفهای صنعتی کم خطر

 تصرفهای صنعتی که برای تولید و ساخت کالای غیر قابل سوختن استفاده شده و در حین فرآیندهای تولید، کارهای تکمیلی و بسته بندی، با هیچ گونه خطر حریق همراه نیستند، تحت گروه (ص-۲) دسته بندی می شوند. از جمله موارد زیر:

 مصالح بنایی نظیر آجر، محصولات سرامیکی، گداز فلزات، محصولات شیشه، گچ، یخ، محصولات فلزی (ساخت و شکلدهی)، نوشابه های غیر الکلی.

 ۴-۳-۱-۸ تصرفهای انباری (ن)

 هر بنا یا بخشی از بنا که برای انبار کردن استفاده شود، به شرطی که جزو تصرفهای مخاطره آمیز نباشد، جزو تصرف انباری قرار میگیرد. تصرفهای انباری به دو دسته (ن-۱) و (ن-۲) تقسیم میشوند.

 ۴-۳-۱-۸-۱ گروه ن-۱: تصرفهای انباری میان خطر

 ساختمان هایی با تصرف انباری که جزو تصرف (ن-۲) نباشند، جزو این دسته قرار میگیرند. از جمله انبارهای کالا و محصولات زیر:

 کاغذ، کتاب، کیف و البسه، بامبو و خیزران، الوار، چرم، خز، کفش، پوتین، چکمه، مقوا و جعبه مقوایی، پشم، کاموا، طناب، مبلمان، چسب، کفپوشهای لینولئوم، غلات، ابریشم، صابون، شکر، تایر، تنباکو، دخانیات، روکش و پرکننده مبلمان و شمع.

۴-۳-۱-۸-۲ گروه ن-۲: تصرفهای انباری کم خطر

 ساختمان هایی با تصرف انبار برای نگهداری مواد غیر قابل سوختن، که میتوانند بر روی پالتهای چوبی قرار گرفته یا در داخل کارتنها یا لفافه های کاغذی بسته بندی شده باشند. این محصولات میتوانند دارای مقادیر اندکی تزئینات پلاستیکی مثلاً (به عنوان دسته، گیره یا پوشش نازک) نیز باشند. از جمله انبارهای کالای زیر:

 کیسه های سیمان، گچ، آهک، لبنیات در بسته بندیهای مقوایی بدون واکس، باتریهای خشک، سیم پیچهای الکتریکی، موتورهای برقی، قوطیهای خالی، محصولات غذایی، اغذیه در بسته بندیهای غیر قابل سوختن، میوه و سبزیجات در بسته بندیهای غیر پلاستیکی، غذای منجمد، شیشه، ظروف شیشه ای خالی یا دارای مایعات غیر قابل سوختن، تخته گچی، رنگدانه های خنثی، کابینت فلزی، میز فلزی با روکش و تزئینات پلاستیک، قطعات فلزی، آینه، پارکینگ اتومبیل، چینی، عاج، اجاق، ظرفشویی و خشک کن.

۴-۳-۱-۹ تصرفهای مخاطره آمیز (خ)

 ر بنا یا بخشی از یک بنا، اگر به مقاصدی مورد استفاده قرار گیرد که با مواد و محصولات بسیار قابل احتراق، آتشزا، سمی یا انفجاری در ارتباط باشد، دارای تصرف مخاطره آمیز شناخته میشود. این مواد و محصولات ممکن است در زمانی کوتاه و به سرعت بسوزند یا منشأ شعله های گسترده، دود و گاز زیاد، تشعشعات رادیواکتیو، انفجار، مسمومیت یا خورندگی بوده و یا اینکه از لحاظ ترکیب، دارای اسیدها و بازهای بسیار قوی و مخرب باشند. همچنین بناهایی که فضای داخل آنها به دلیل آسیا کردن مواد، مملو از ذرات بسیار ریز و غبارهای قابل اشتعال باشد، جزو این گروه محسوب میشوند. به عنوان مثال، ساختمان هایی که برای مقاصد زیر استفاده میشوند، میتوان نام برد:

 آ- انبار و نگهداری بیش از ۲۳ متر مکعب از یکی از مواد استیلن، هیو درژن، گازهای طبیعی قابل اشتعال، آمونیاک، کلرین، فسژن، دی اکسید گوگرد، دی اکسید کربن، اکسید متیل، هر گونه گاز قابل انفجار یا سمی، گازهای سرمازا، و غیره با فشار ۱۰۳ کیلوپاسکال و بیشتر.

 ب- انبار و نگهداری مایعات بسیار قابل اشتعال.

 پ- انبار و نگهداری مواد و مهمات منفجره، سوخت موشک و مشابه.

ت- انبار و نگهداری هرگونه مواد بسیار قابل اشتعال.

 ث- ساختمان هایی که غبارات قابل انفجار (مانند پودر آلومینیوم یا سیلوهای آرد) در آنها وجود داشته باشد.

 ج- انبار یا نگهداری اسیدها، بازها، اکسید کننده های قوی

. چ- سایر ساختمانها به تشخیص مقام قانونی مسئول.

 با توجه به تنوع و پیچیدگیهای خاص این نوع مواد، تمهیدات و الزامات ایمنی کاملاً تخصصی برای طرح و اجرای ساختمان های مخاطره آمیز نیاز است که به آیین نامه های تخصصی مربوط میشود و عمدتاً خارج از حوزه مقررات ملّی ساختمان است. در عین حال مقام قانونی مسئول به تشخیص خود میتواند رعایت تمام یا قسمتهایی از مقررات را (علاوه بر مقررات اختصاصی مربوط) در این ساختمانها خواستار شود.

۴-۳-۱-۱۰ تصرفهای متفرقه (ف)

 ساختمانها و ساختارهایی که دارای ماهیت فرعی باشند و نیز ساختمان هایی که در هیچیک از تصرفهای ۹ گانه ذکر شده در بالا جای نگیرند، جزو گروه تصرفهای متفرقه قرار داده شوند. از جمله ساختمان های زیر را میتوان نام برد:

ساختمان های مربوط به کارهای کشاورزی، آغل حیوانات و اصطبل، گلخانه ها، انبار شخصی غلات در مجاورت تصرفهای مسکونی، پارکینگ شخصی اتومبیل.

جدول راهنمای حروف اختصاری تصرفها

 حروف اختصاری تصرفها در جدول ۴-۳-۱ ارائه شده است، تا کاربران به نحو ساده تری بتوانند، نوع تصرف ساختمان های مختلف رایج را یافته و با تقسیم بندیهای ارائه شده در مقررات تطبیق دهند.

 

جدول ۴-۳-۱ حروف اختصاری تصرفها به ترتیب حروف الفباء

حرف اختصاری

نوع تصرف

 

زیرگروهها

مثال

 

آ

 

آموزشی/ فرهنگی

 

 

دوره های تحصیلی ابتدایی تا دبیرستان

 

ت

 

تجمعی

 

ت-۱

 

تصرف تجمعی با صندلی ثابت مانند سینما و تئاتر

 

ت-۲

 

صرف غذا یا نوشیدنی مانند سالنهای ضیافت، رستورانها، تریاها و باشگاه ها

 

ت-۳

 

محلهای نیایش، جشن یا سرگرمی مانند مسجد، سالن سخنرانی، دادگاه، نمایشگاه، باشگاه ورزشی یا استخر سرپوشیده بدون تماشاچی، کتابخانه، موزه، سالن انتظار در ترمینالهای مسافرتی

 

ت-4

استادیومها و مجموعه های ورزشی سرپوشیده

ت-5

پارکهای تفریحی و استادیومهای سرباز

ح

 

حرفه ای/ اداری

دفاتر اداری، بانکها، شعب پست، آرایشگاه، کلینیکها و مطبهای پزشکی، آزمایشگاه تشخیص طبی، دفاتر مهندسی، دانشگاه، پاسگاه نیروهای انتظامی

 

خ

 

مخاطره آمیز

 

خ-۱

 

اماکن حاوی مواد منفجره

خ-۲

اماکن حاوی مایعات قابل اشتعال یا قابل سوختن در ظروف باز یا ظروف بسته با فشار نسبی ۱۰۳ کیلوپاسکال و بیشتر، غبار قابل سوختن و گازهای قابل اشتعال

 

خ-۳

اماکن حاوی مایعات قابل اشتعال یا قابل سوختن در ظروف بسته با فشار نسبی کمتر از ۱۰۳ کیلوپاسکال، الیاف قابل سوختن، سیالات سرمازای اکسیدکننده، جامدات قابل اشتعال و مواد واکنش دهنده با آب

 

خ-۴

اماکن حاوی مواد خورنده و مواد سمی

خ-۵

کارخانه های تولید نیمه هادیها

 

د

 

درمانی/ مراقبتی

د-۱

 

مراکز مراقبت شبانه روزی به علت شرایط روحی یا سایر دلایل در یک محیط مسکونی از افرادی که میتوانند در موقعیت اضطراری بدون کمک فیزیکی دیگران واکنش لازم را از خود نشان دهند، مانند مراکز توانبخشی، مراکز نگهداری از آسیبدیدگان اجتماعی و مراکز ترک اعتیاد

 

د-۲

خدمات شبانه روزی پزشکی، جراحی، روانپزشکی و پرستاری

د-۳

زندانها، بازداشتگاه ها، ندامتگاه ها و اندرزگاه ها، دارالتأدیب ها

 

جدول ۴-۳-۱ (ادامه) حروف اختصاری تصرفها به ترتیب حروف الفباء

حرف اختصاری

نوع تصرف

 

زیرگروهها

مثال

 

د (ادامه)

 

درمانی/ مراقبتی

د ۴

 

آسایشگاه های ویژه مراقبت شخصی برای بیش از پنج نفر افراد بالغ برای کمتر از ۲۴ساعت (مانند مراکز مراقبت روزانه سالمندان)، مراکز ویژه نگهداری بیش از پنج کودک با سن کمتر از ۳ سال به مدت کمتر از ۲۴ ساعت (مانند مهد کودکها)

 

ص

صنعتی

ص ۱

 

صنایع تولید ابزار، وسایل ورزشی، وسایل نقلیه موتوری، دوچرخه سازی، ماشینهای اداری، فرش، موکت، پوشاک، ماشینهای ساختمانی و کشاورزی، حشره کش، شوینده، لامپ، صنایع الکترونیک، صنایع غذایی، پخت نان و شیرینی، مبلمان و روکش مبلمان، خشکشوییها، صنایع چرم، صنایع کاغذ، صنایع پلاستیک، تولید کفش، نساجیها، دخانیات، صنایع چوب و کابینت

 

ص ۲

 

صنایع تولید: مصالح بنایی، گداز فلزات، محصولات شیشه، گچ، شکل دهی فلزات و نوشابه های غیرالکلی

 

ف

متفرقه

اصطبل، گلخانه، پارکینگ شخصی اتومبیل

ک

کسبی/تجاری

فروشگاهها، بازارها و بازارچه ها، داروخانه ها، تعمیرگاه های اتومبیل

 

م

مسکونی/ اقامتی

 

م ۱

 

هتلها، هتل آپارتمانها، متلها و مسافرخانه ها

 

 

م ۲

بناهای آپارتمانی، اقامتگاه های غیرموقت سازمانی، خوابگاهها و اقامتگاه های تفریحی شراکتی

م ۳

مسکونی برای مراقبت شبانه روزی از افراد بین ۶ تا ۱۶ نفر

م ۴

ساختمانهای ویلایی،

ن

 

ن ۱

 

انبار: کاغذ، کتاب، کیف و البسه، بامبو و خیزران، الوار، چرم، خز، انواع کفش، مقوا و جعبه مقوایی، پشم، طناب، مبلمان، چسب، کفپوشهای لینولئوم، غلات، ابریشم، صابون، شکر، تایر، تنباکو، دخانیات، روکش و پرکننده مبلمان، شمع

 

ن ۲

 

انبار: مواد غیر قابل سوختن مانند کیسههای سیمان، گچ، آهک، لبنیات در بسته بندیهای مقوایی بدون واکس، باتریهای خشک، سیم پیچهای الکتریکی، موتورهای برقی، قوطیهای خالی، اغذیه در بسته بندیهای غیرقابل سوختن، میوه و سبزیجات در بسته بندیهای غیر پلاستیکی، غذای منجمد، شیشه، ظروف شیشهای خالی یا دارای مایعات غیرقابل سوختن، تخته گچی، رنگدانه های خنثی، کابینت فلزی، میز فلزی با روکش و تزئینات پلاستیک، قطعات فلزی، آینه، پارکینگ اتومبیل، چینی، اجاق، ماشین ظرفشویی یا خشک کن