دسته‌بندی نشده · شهریور ۳, ۱۳۹۹ ۰

۴-۴-۴الزامات همجواری ساختمانها، تصرفها و فضاها

۴-۴-۴-۱: قرارگیری تصرفهای مختلف در یک ساختمان یا ایجاد ساختمان های دارای تصرفهای مختلف در مجاورت یکدیگر در یک کاربری زمین واحد، باید علاوه بر انطباق با این مقررات و سایر مباحث مقررات ملّی ساختمان، با ضوابط پیش بینی شده در طرحهای مصوب توسعه و عمران شهری نیز منطبق باشد.

۴-۴-۴-۲: همجواری تصرفها در ساختمان باید به نحوی صورت گیرد که مسأله اشراف و دید از تصرفهای دیگر به تصرفهای مسکونی، از طریق سطوح نورگذر و بازشوهای پنجره یا درهای ورودی، با رعایت ضوابط مندرج در قسمت ۴-۵-۸ (الزامات فضاهای باز) به حداقل تقلیل یابد.

۴-۴-۴-۳: نحوه قرارگیری فضاهای مختلف در هر تصرف و همجواری تصرفهای مجاز در طرح معماری یک ساختمان، به تشخیص طراح معمار و در صورت عدم مغایرت با مفاد این مقررات و سایر مباحث مقررات ملّی ساختمان، با تأیید شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان تعیین میشود.

۴-۴-۴-۴: تغییر یک فضا یا واحد تصرف به فضا یا واحد تصرفی با کارکرد دیگر، تنها درصورت عدم ایجاد اختلال در ایمنی، دسترسی و کارکرد فضاها یا تصرفهای مجاور و انطباق دادن مشخصات آن فضا و ساختمان با الزامات تعیین شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان برای فضای جدید و ساختمان آن مجاز است.