دسته‌بندی نشده · شهریور ۳, ۱۳۹۹ ۰

۴-۴-۵ الزامات شکل، حجم و نمای ساختمان

تمام سطوح خارجی نمایان و قابل دیدن ساختمان باید با مصالح و روشهای مناسب ایمن، بهداشتی و بادوام و با رعایت مقررات این قسمت نماسازی شود.

۴-۴-۵-۱: ساختمان باید طوری طراحی و اجرا شود که شکل، مقیاس، مصالح، رنگ و تاسیسات و سایر الحاقات تمام سطوح نمایان آن، و همچنین تناسبات حجم ساختمان، از نظر رعایت الزامات مربوط به ارتفاع آن، اندازه و شکل جداره های نورگذر و پنجره ها، پیش آمدگیها، فضاهای نیمه باز مانند بالکنها، و… با مقررات ملّی ساختمان و ضوابط مصوب توسعه و عمران شهری منطبق و بسته به نوع تصرف و موقعیت قرارگیری آن، با محیط اطراف و ساختمان های همجوار هماهنگ باشد.

۴-۴-۵-۲: طراحی و اجرای ساختمانها باید به صورتی باشد که حجم و نما و سایر جزئیات نمایان آنها در تناسب با هویت و موقعیت خیابان، محله، مظاهر فرهنگی، طبیعی و ویژگیهای ارزشمند محیط از جمله سیمای شهری مورد انتظار در موقعیت و کاربری مورد نظر، مشخصات بصری ساختمان های موجود شاخص، چشماندازها و عوارض طبیعی و شرایط اقلیمی و جغرافیایی باشد.

۴-۴-۵-۳: استفاده از شیشه های بازتابی در نماهای شیشه ای ساختمان های همجوار بزرگراه ها و شریانهای اصلی عبوری شهر، مشروط به عدم مغایرت با سایر مفاد این مقررات و عدم مزاحمت بصری یا درخشندگی مزاحم برای رانندگان است.

۴-۴-۵-۴: در تمام ساختمان های دارای نمای شیشه ای، در نظرگرفتن تجهیزات یا تمهیدات مناسب جهت نظافت نما از جبهه بیرونی به گونه ای که در نما و حجم ساختمان تاثیر نامطلوب نگذارد، الزامی است.

۴-۴-۵-۵: انتخاب نوع، تعداد لایه ها و ضخامت شیشه باید مطابق با مباحث مقررات ملی ساختمان و استانداردهای ملّی ایران صورت پذیرد.

۴-۴-۵-۶: استفاده از نماهای شیشه ای پیوسته در ساختمان های مسکونی مشرف به معابر ممنوع است.

۴-۴-۵-۷: در ساختمان های غیر مسکونی گروه های ۶، ۷ و ۸، دارای نمای شیشه ای پیوسته، رعایت فاصله افقی حداقل 2.00 متر بین خط نمای شیشه ای پیوسته تا حد محدوده زمین الزامی است.

۴-۴-۵-۸: تمام سطوح شیشه ای با عرض بیش از 0.90 متر و مساحت بیش از 1.50 مترمربع که در مجاورت فضای باز و معبر قرار دارند، باید از شیشه ایمن و غیر ریزنده باشند.

۴-۴-۵-۹: مصالح نما باید بدون مغایرت با مقررات و آیین نامه های سازه ای، به سازه یا ساختارهای اصلی ساختمان اتصال کافی و مناسب داشته باشد تا خطر جدا شدن و فرو ریختن نما به وجود نیاید.

۴-۴-۵-۱۰: علامتگذاری، نصب هرگونه تابلو، تبلیغ و آگهی بر سطح خارجی و نمای ساختمان تابع الزامات مبحث بیستم مقررات ملّی ساختمان است.

۴-۴-۵-۱۱: ساختمان باید به نحوی طراحی و با مصالح و روشهایی ساخته شود که تمام سطوح خارجی و نمای آن ضمن انطباق با الزامات مبحث پنجم و استانداردهای ملّی مصالح ساختمانی، در برابر عوامل جوی متعارف در منطقه اقلیمی و جغرافیایی مورد نظر، مانند یخبندان، کج باران، تابش آفتاب، هوازدگی و نفوذ گازهای مضر مقاومت کافی داشته باشد و با عملیات نگهداری و تعمیرات لازم، دوام و کارآیی آن حفظ شود.