دسته‌بندی نشده · شهریور ۳, ۱۳۹۹ ۰

۴-۴-۶الزامات پیش آمدگیهای ساختمان

۴-۴-۶-۱ پیش آمدگی در معابر عمومی

 پیش آمدگی های مجاز ساختمان در معابر عمومی، با در نظر داشتن محدودیتهای گفته شده در قسمت ۴-۴-۶-۴، از نظر این مقررات به شرح زیر است:

 آ- پیش آمدگی طبقات یا بخشی از آن ها از خط مرز مالکیت، به عمق حداکثر 0.80 متر در معابر عمومی با پهنای 12 تا 20 متر، در صورتیکه حد زیرین پیش آمدگی از بالاترین نقطه کف معبر حداقل 3.50 متر ارتفاع داشته و حد پیش آمدگی آن از لبه سوارهرو حداقل 0.80 متر فاصله افقی داشته باشد.

 ب- پیش آمدگی طبقات یا بخشی از آنها از خط مرز مالکیت، به عمق حداکثر 1.2 متر در معابر عمومی با پهنای بیش از 20 متر، با رعایت سایر شرایط بند آ.

 پ- پیش آمدگی سایبان یا بارانگیر بام از حد ساختمان، به عمق حداکثر 0.80 متر، در صورتیکه حد زیرین آن از بالاترین نقطه کف معبر حداقل 3.50 متر ارتفاع داشته و حد پیش آمدگی آن از لبه سواره رو حداقل 0.80 متر فاصله افقی داشته باشد.

ت- ساباط و پل هوائی که بین ساختمانها بر روی کوچه ها و معابر فرعی احداث شود، مشروط به اخذ مجوز از شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و در صورتی که ارتفاع حداقل 3.50 متر از معبر رعایت شده باشد.

 ث- تابلوها و سایر عناصر الحاقی به ساختمان منطبق با مبحث بیستم و سایر ضوابط طرحهای توسعه وعمران شهری مشروط بر آنکه لبه خارجی آنها بیشتر از 0.80 متر با لبه جدول سوارهرو فاصله افقی داشته باشد.

 ج- درگاهی و لبه کف پنجره، نیمستون چسبیده به دیوار، قرنیزها، لوله های آب باران، پله یا شیبراه ورودی و دیگر عناصر ساختمانی که در ارتفاع کمتر از 3.50 متر از کف معبر مجاور باشند، نباید بیش از 0.10 متر در معبر عمومی پیش آمدگی داشته باشند.

چ- درهای ساختمانها و تصرفهائی که به سمت بیرون و معبر عمومی باز می شوند، ضمن لزوم نصب علایم احتیاط، نباید در حالت باز بیش از 0.10 متر وارد حریم معبر شوند.

۴-۴-۶-۲ پیش آمدگی در داخل محدوده مالکیت

 پیش آمدگیهای مجاز ساختمان در داخل محدوده مالکیت، با در نظر داشتن محدودیتهای گفته شده در قسمت ۴-۴-۶-۴ از نظر این مقررات به شرح زیر است:

 آ- پیش آمدگی طبقات یا بخشی از آنها از لبه خارجی طبقه زیرین مشروط بر آنکه لبه بیرونی آنها در داخل حدود سطح اشغال مجاز اعلام شده توسط شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه قرار گیرد و ارتفاع حد زیرین آن از بالاترین نقطه کف زمین حداقل 2.70 متر باشد.

 ب- پیش آمدگی سایبان یا بارانگیر بام از حد ساختمان به عمق حداکثر 0.80 متر، در صورتیکه حد زیرین آن از بالاترین نقطه کف زمین حداقل 2.70 متر ارتفاع داشته و حد پیش آمدگی آن از لبه محدوده زمین مجاور حداقل 0.80 متر فاصله افقی داشته باشد.

۴-۴-۶-۳ پیش آمدگی زیرزمین

۴-۴-۶-۳-۱: پیش آمدگی زیرزمین ساختمان در خارج از محدوده مالکیت و در معابر عمومی ممنوع است.

۴-۴-۶-۳-۲: تعبیه مجراهای خارجی نور و هوا در حدود داخلی ملک و خارج از سطح اشغال تعیین شده، مشروط به اخذ مجوز از شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و در صورتی مجاز است که برای مقاصدی غیر از تأمین نور و هوا مورد استفاده قرار نگیرند و الزامات قسمت ۴-۵-۹-۲ در آنها رعایت شده باشد. این مجراها بسته به فضاهایی در زیرزمین که نیاز به نور و تهویه دارند، میتوانند در کنار جبهه های آزاد بنا ادامه یابند و کف آنها نباید جزئی از مساحت زیرزمین محاسبه شود.

۴-۴-۶-۳-۳: پیش آمدگی زیرزمین به عنوان بخشی از ساختمان در داخل مرز مالکیت و خارج از محدوده اشغال اعلام شده توسط شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه مشروط به انطباق با ضوابط طرحهای مصوب توسعه و عمران شهری و اخذ مجوز از مراجع یاد شده است. این پیش آمدگی باید تابع الزامات زیر باشد:

 آ- تراز روی سقف آن بیشتر از بالاترین تراز مجاز برای محوطه ساختمان نباشد و باعث اختلال در عملکرد، نورگیری و سایر الزامات فضاهای ساختمان، محوطه اطراف آن و ساختمانها و زمینهای همجوار نشود.

 ب- در صورتیکه از سقف آن برای عبور وسایل نقلیه و به ویژه ماشین آلات و تجهیزات امدادرسانی استفاده شود، باید مقاومت مکانیکی لازم برای تحمل وزن آنها را در حین تردد یا عملیات امداد داشته و دچار نشست یا ریزش نشود.

 پ- در سقف آن الزامات عایقکاری رطوبتی و هدایت و دفع نزولات جوی مشابه بام ساختمان رعایت شده باشد.

 ت- پیش آمدگی زیرزمین به نحوی موجب تغییر مشخصات فضای باز، محوطه و ساختمان نشود که باعث اختلال در تامین حداقل الزامات مربوط به آنها مانند سرانه فضای سبز و سایر تجهیزات الزامی در محوطه و همچنین پایداری و ایمنی ساختمان گردد.

۴-۴-۶-۴ محدودیت پیش آمدگیها

۴-۴-۶-۴-۱: پیش آمدگیهائی که در این مقررات مجاز اعلام شده است در موارد زیر محدود یا ممنوع میشود:

آ- در صورتیکه با سایر الزامات یا محدودیتهای تعیین شده در ضوابط طرحهای مصوب توسعه و عمران شهری و مقررات مبحثا ششم و هشتم مقررات ملّی ساختمان برای پیش آمدگیها مغایرت داشته باشد.

 ب- در صورتیکه برای تامین منافع عمومی، محدودیتهای دیگری توسط مراجع قانونی مسئول تعیین شده باشد.

۴-۴-۶-۴-۲: پیش آمدگی در معابر با پهنای کمتر از 12 متر و در معابر موسوم به بزرگراهها مجاز نیست، مگر آنکه در طرح توسعه و عمران شهری یا ضوابط شهرسازی مصوب برای شهر یا منطقه ای، ضمن رعایت سایر الزامات پیش آمدگی، به گونه ای دیگر تعیین شده باشد.

۴-۴-۶-۴-۳: هیچگونه لوله کشی و کانالکشی تأسیساتی نباید در جداره خارجی پیش آمدگی طبقات و بام تعبیه شود.

۴-۴-۶-۴-۴: هیچ قسمت از ساختمان نباید به داخل حیاطهای کوچک محصور (پاسیوها) که برای نورگیری و تهویه فضاهای ساختمان تعبیه میشوند، پیش آمدگی داشته باشد.