دسته‌بندی نشده · شهریور ۴, ۱۳۹۹ ۰

۴-۵-۳ اتاقها و فضاهای اقامتی چند منظوره

۴-۵-۳-۱: فضاهایی که هم برای اقامت و هم صرف غذا مورد استفاده قرار میگیرند، باید حداقل 14.50 مترمربع زیر بنا داشته باشند.

۴-۵-۳-۲: فضاهای مورد استفاده برای اقامت، صرف غذا و پخت و پز باید دارای زیربنای حداقل 20.00 مترمربع باشد.

۴-۵-۳-۳: تمام فضاهای اقامت چند منظوره باید مطابق با مندرجات مباحث چهاردهم و نوزدهم مقررات ملّی ساختمان به طور طبیعی یا مکانیکی تعویض هوا شوند.

۴-۵-۳-۴: سایر الزامات تعیین شده برای فضاهای اقامت، باید برای فضاهای اقامت چند منظوره نیز رعایت گردد.