دسته‌بندی نشده · شهریور ۴, ۱۳۹۹ ۰

۴-۵-۴ فضاهای اشتغال

۴-۵-۴-۱الزامات کلی

۴-۵-۴-۱-۱: سطح زیربنا، ابعاد و ارتفاع داخلی، نورگیری و تهویه در فضاهای اشتغال نباید از مقادیر مشخص شده در این مقررات کمتر باشد. حداقل اندازه های سطح کف و ابعاد این فضاها باید خارج از کمدهای دیواری توکار، تاقچه ها و آستانه درها و پنجره ها اندازه گیری و کنترل شود، مگر آنکه در مواردی به گونه ای دیگر بیان شده باشد.

۴-۵-۴-۱-۲: دسترسی به یک فضای اشتغال نباید از فضای اشتغال یا اقامت دیگری باشد مگر آنکه سلسله مراتب فعالیت مستلزم عبور از یک فضای اشتغال دیگر باشد یا به عنوان فضای الحاق شده مطابق مقررات بند ۴-۵-۴-۵ محسوب شود.

۴-۵-۴-۲ اندازه های الزامی

۴-۵-۴-۲-۱: فضاهای اشتغال باید حداقل 2.40 متر ارتفاع آزاد از کف تا سقف داشته باشند. این حداقل باید در تمام سطح الزامی رعایت شود. در سقف شیبدار، ارتفاع کوتاهترین قسمت آن نباید از 2.05 متر کمتر باشد.

۴-۵-۴-۲-۲: حداقل ارتفاع آزاد زیر چارچوب درها، تیرها، لوله ها وکانالها و سایر عناصر سازه ای در فضاهای اشتغال که از زیر آنها عبور صورت میگیرد، نباید از 2.05 متر کمتر باشد.

۴-۵-۴-۳ نورگیری و تهویه

۴-۵-۴-۳-۱: هر فضای اشتغالی که الزاماً به نور طبیعی نیاز دارد، باید حداقل دارای یک یا چند در و پنجره شیشه ای باشد که لازم است با رعایت ضوابط شهرسازی، به طور مستقیم رو به فضای باز یا خیابان و معبر عمومی باشد.

۴-۵-۴-۳-۲: در صورتی که پنجره به سمت ایوان باز شود، رعایت مقررات تعیین شده برای فضاهای اقامت در این شرایط نیز الزامیست.

۴-۵-۴-۳-۳: حداقل سطوح شیشه در فضاهای اشتغال با رعایت الزامات فصل ۴-۶، یک هشتم سطح کف است.

۴-۵-۴-۳-۴: تمام فضاهای اشتغال که مورد استفاده اشخاص قرار میگیرند، باید مطابق با مندرجات مباحث چهاردهم و نوزدهم مقررات ملّی ساختمان به طور طبیعی یا مکانیکی تعویض هوا شوند.

۴-۵-۴-۳-۵: در صورت نورگیری از حیاطهای خلوت یا حیاطهای داخلی و پاسیوها، باید اندازه ها، سطح و سایر مقررات تعیین شده برای این حیاطها و مقررات اختصاصی تصرفها رعایت گردد.

۴-۵-۴-۴ الزامات فضاهای اشتغال واقع در زیرزمین

اتاقهای زیرزمین، با رعایت شرایط بیان شده برای فضاهای اقامت، میتوانند به عنوان فضای اشتغالی که تأمین نورطبیعی در آن الزامی است، استفاده شوند.

۴-۵-۴-۵ فضاهای الحاق شده به اتاقها و فضاهای اشتغال

۴-۵-۴-۵-۱: اتاقهای منضم به فضاهای اشتغال، درصورتیکه حداقل 80 درصد دیوار مشترک آن با فضای اصلی باز باشد، نیاز به نور و هوای مستقل ندارد و برای محاسبه نور و هوای لازم، سطح اتاق منضم، به سطح فضای اصلی افزوده می شود. در غیر اینصورت فضای الحاق شده باید مطابق نوع استفاده، از نورگیری و تهویه لازم مطابق این مقررات برخوردار باشد.

۴-۵-۴-۵-۲: در حالتی که کمتر از 80 درصد دیوار مشترک فضای الحاق شده به فضای اصلی باز باشد، باید هر دو فضا از ورودی مستقل نیز برخوردار باشند مگر در مواقعی که فضای دارای ورودی تنها برای انتظار یا استقرار افرادی چون منشی یا راهنما استفاده شود که در این حالت میتواند تنها راه ورود به فضای دوم از این فضا باشد مشروط بر آنکه اندازه عبوری آزاد و بدون مانع کافی بر قرار باشد.

۴-۵-۴-۶ الزامات فضاهای اشتغال با نورگیری از سقف

۴-۵-۴-۶-۱: برای تأمین نور و تهویه الزامی فضاهای اشتغالی که باید به شکل طبیعی صورت گیرد، در صورت عدم امکان تعبیه پنجره دیواری، استفاده از نورگیرهای سقفی مطابق مقررات قسمت ۴-۹-۵ الزامی است.

۴-۵-۴-۶-۲: به هنگام تغییر تصرف یا تعمیر اساسی فضاهای اشتغال موجود که سطح پنجره آنها نسبت به سطح الزامی کمتر است، تا حداکثر 50 درصد از سطح الزامی میتواند از طریق نورگیر سقفی تأمین شود.