دسته‌بندی نشده · شهریور ۴, ۱۳۹۹ ۰

۴-۵-۵ فضاهای پخت و آشپزخانه ها

۴-۵-۵-۱ الزامات کلی

۴-۵-۵-۱-۱: سطح زیربنا، ابعاد و ارتفاع داخلی، نورگیری و تهویه در فضاهای آشپزخانه نباید از مقادیر مشخص شده در این مقررات کمتر باشد. حداقل اندازه های سطح کف و ابعاد این فضاها شامل قفسه هاست و باید خارج از کمدهای دیواری توکار، تاقچه ها و آستانه درها و پنجره ها اندازه گیری و کنترل شود مگر آنکه در مواردی به گونه ای دیگر بیان شده باشد.

۴-۵-۵-۱-۲: دسترسی به یک فضای اشتغال یا اقامت نباید از فضای آشپزخانه باشد. ولی دسترسی به آشپزخانه در واحدهای تصرف که حداکثر دارای دو فضای مستقل اقامت یا اشتغال هستند میتواند از یکی از آن فضاها تامین شود مشروط بر آنکه مانع فعالیت و کار در آن فضا نبوده، دسترسی به فضای مورد نظر برای همه فراهم و تهویه لازم برای آشپزخانه مطابق این مقررات تامین شده باشد.

۴-۵-۵-۱-۳: نوع، حریمها و شرایط نصب کلید و پریز و سایر تجهیزات الکتریکی در محدوده قرارگیری تجهیزاتی که در آنها از آب استفاده می شود، باید با رعایت مقررات مبحث سیزدهم به گونه ای باشد که ایمنی استفاده کنندگان از آشپزخانه را فراهم آورد.

۴-۵-۵-۲ اندازه های الزامی

اندازه آشپزخانه ها و فضاهای پخت مستقل یا باز بر اساس نوع تصرف و نحوه استفاده تعیین میشود. اما در هر صورت حداقل سطح آنها ، شامل سطوح زیر قفسه ها، 5.5 مترمربع و حداقل ابعاد آشپزخانه ما بین دیوارهای اصلی 1.80 متر است. در هر آشپزخانه سطحی برابر حداقل 2.75 مترمربع، خارج از قفسه بندی و بصورت آزاد برای فضای کار حفظ شود.

 در سرتاسر آشپزخانه دیواری باید فضای کار آزاد و عاری از اشیاء و لوازم ثابت به عرض حداقل 0.90 متر از لبه قفسه ها در نظر گرفته شود، مگر در مقررات اختصاصی تصرفی به گونه ای دیگر تعیین شده باشد.

۴-۵-۵-۳ نورگیری و تهویه

۴-۵-۵-۳-۱: آشپزخانه های مستقل باید دارای نور طبیعی باشند. در آشپزخانه های باز و دیواری، استفاده از تهویه و نور مصنوعی، درصورت عدم امکان تعبیه نور و تهویه طبیعی و در صورت مجاز بودن استفاده از آنها در تصرف مورد نظر، الزامی است.

۴-۵-۵-۳-۲: در آشپزخانه های باز و دیواری، تخلیه هوای مکانیکی الزامی است.

۴-۵-۵-۳-۳: سیستم های تخلیه هوای همه آشپزخانه هایی که ملزم به تعبیه هواکش روی اجاق (هود) هستند، باید توسط کانال یا هواکش مستقل به خارج از بنا ارتباط یابند.

۴-۵-۵-۳-۴: سیستم تخلیه هوای آشپزخانه در ساختمان های گروه های ۶، ۷ و ۸ باید در تمام مدت کارکرد آشپزخانه عمل کند. عایقکاری حرارتی این کانالها باید مطابق با مندرجات مبحث چهاردهم مقررات ملّی ساختمان صورت پذیرد.

۴-۵-۵-۳-۵: تهویه آشپزخانه های صنعتی و تجاری مشمول مقررات خاص خود است.

۴-۵-۵-۳-۶: در صورت نورگیری از حیاطهای خلوت یا حیاطهای داخلی و پاسیوها، باید اندازه ها، سطح و سایر مقررات تعیین شده برای این حیاطها و مقررات اختصاصی تصرفها در این مورد رعایت گردد.

۴-۵-۵-۴ کفسازی و پوشش دیوار

۴-۵-۵-۴-۱: کف آشپزخانه مستقل و باز و فضای کار مقابل آشپزخانه دیواری باید از کاشی و مصالح مشابه با قابلیت نظافت پوشیده شود.

۴-۵-۵-۴-۲: دیوارهای اطراف ظرفشوئی و اجاق در آشپزخانه های مستقل و باز و دیواری باید تا ارتفاع حداقل 1.50 متر از کاشی یا مصالح مشابه پوشیده شود.

۴-۵-۵-۴-۳: نوع و سایر الزامات کفسازی و پوشش دیوارها و سقف آشپزخانه های صنعتی و تجاری مشمول مقررات خاص خود است.