دسته‌بندی نشده · شهریور ۴, ۱۳۹۹ ۰

۴-۵-۸ فضاهای باز

۴-۵-۸-۱الزامات کلی

۴-۵-۸-۱-۱: فضاهای باز در تمام تصرفها باید با الزامات این قسمت و مقررات اختصاصی هر تصرف منطبق باشند.

۴-۵-۸-۱-۲: کف تمام فضاهای باز باید دارای شیب بندی مناسب و سیستم دفع آبهای سطحی باشند.

۴-۵-۸-۱-۳: فضاهای باز مجاور معبر عمومی باید با دیوار، نرده یا حصار فضای سبز از معبر عمومی جدا گردند.

۴-۵-۸-۱-۴: فضاهای باز مجاور معبر عمومی باید با دیوار، نرده یا حصار فضای سبز از معبر عمومی جدا گردند.

تمام سطوح دیوارهای جانبی حیاطها و حیاطهای داخلی یا خلوتی که در معرض دید قرار دارند، باید با مصالح و روشهای مناسب ایمن، بهداشتی و بادوام نماسازی شوند.

۴-۵-۸-۲ حیاطها

۴-۵-۸-۲-۱: در تمام ساختمان های دارای بیشتر از یک واحد تصرف، باید دسترسی به حیاط بیرونی، به صورت راهرو یا پلکان مستقل از واحدها، برای تمام ساکنان و استفاده کنندگان ساختمان فراهم باشد.

۴-۵-۸-۳ حیاطهای خلوت و پاسیوها

۴-۵-۸-۳-۱: در ساختمان های گروه ۴ و ۶، درصورتیکه حیاط خلوت به معبر اصلی راه نداشته باشد و جایگاه های امدادرسانی تصرفها در حیاط خلوت باشد، دسترسی به آن باید از طریق معبر مستقلی طبق بند ۴-۹-۱۰-۷ تأمین گردد. در سایر موارد، برای دسترسی به حیاط خلوت میتوان از داخل ساختمان و یا به صورت ویژه، از واحد یا واحدهایی که در طبقه همکف قرار دارند، استفاده نمود.

۴-۵-۸-۳-۲: در صورت مسقف شدن پاسیو با مصالح شفاف، در نظرگرفتن بازشوهای مناسب و کافی جهت تهویه طبیعی آن الزامی است.

۴-۵-۸-۳-۳: تمام حیاطهای خلوت و پاسیوها باید دارای دسترسی مناسب جهت نظافت باشند.

۴-۵-۸-۳-۴: درصورتیکه طبقات زیرین ساختمان(زیرزمین یا همکف) به توقفگاه اختصاص داده شود، حیاطهای خلوت یا پاسیوهایی که برای تأمین نور و تهویه اتاقها و فضاهای قابل سکونت و اشتغال پیش بینی شده اند، نباید تا فضای توقفگاه ادامه یابند، مگر آنکه کاملاً به نحوی دوربندی شده باشند که امکان انتقال دود یا صدای توقفگاه به فضاهای اقامت و اشتغال وجود نداشته باشد.

 قرارگیری نورگیر سقفی فاقد بازشو در حدفاصل توقفگاه و این حیاطها، به شرط استفاده از مصالح غیرریزنده مقاوم در برابر ضربه و حرارت و آتش، بلامانع است.

۴-۵-۸-۳-۵: در ساختمان های گروه ۱ تا ۵، حیاطهای خلوت یا پاسیوهایی که برای تأمین نور و تهویه فضاهای اقامت یا اشتغال در طبقات پیش بینی میشوند، باید دارای حداقل 12 مترمربع مساحت با حداقل 3 متر عرض باشند، مگر در مقررات اختصاصی تصرفی به گونه ای دیگر مطرح شده باشد.

۴-۵-۸-۳-۶: در ساختمان های گروه های 1 تا 5، اگر حیاطهای خلوت یا پاسیوها فقط برای تأمین نور و تهویه آشپزخانه یا انبار در طبقات پیش بینی شوند، باید دارای حداقل 6 مترمربع مساحت با حداقل 2 متر عرض باشند، مگر در مقررات اختصاصی تصرفی به گونه ای دیگر مطرح شده باشد.

۴-۵-۸-۳-۷: در ساختمان های گروه ۱ تا ۵ واقع در زمینهای با مساحت کمتر از 200 مترمربع، مساحت الزامی حیاط خلوت یا پاسیو، با رعایت سایر الزامات مربوط به سطح و اندازه آنها در تصرف موردنظر، برای نورگیری فضاهای اقامت یا اشتغال، حداقل 6 درصد مساحت زمین، و برای نورگیری آشپزخانه، حداقل 3 درصد مساحت زمین، است.

۴-۵-۸-۳-۸: در ساختمان های گروه ۱ تا ۵ واقع در زمینهای بزرگتر از 200 مترمربع، عرض الزامی حیاط خلوت با رعایت مقررات سطح امدادرسانی، حداقل 3 متر و در زمینهای کمتر از 200 متر مربع، حداقل 2 متر است، مگر آنکه در مقررات اختصاصی تصرفها به گونه ای دیگر بیان شده باشد.

۴-۵-۸-۳-۹: تعیین اندازه های مورد نیاز برای پاسیو با افزایش طبقات در ساختمان های گروه های ۶ و ۷، ضمن رعایت سایر الزامات مربوط به سطح و اندازه آنها در تصرف موردنظر، باید مطابق با نیازهای نورگیری تمام طبقات و به تشخیص مهندس طراح معماری و تأیید شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان صورت گیرد.

۴-۵-۸-۳-۱۰: در مواردی که فضاهایی از دو تصرف مستقل از یک حیاط خلوت یا پاسیو نور و هوا میگیرند، فاصله دیوارهای پنجره های مقابل آنها از هم نباید در هیچ شرایطی کمتر از 3 متر باشد. مگر آنکه در مقررات اختصاصی تصرفها به گونه ای دیگر تعیین شده باشد.

۴-۵-۸-۳-۱۱: استفاده از پاسیو برای نورگیری و تهویه فضاها در ساختمان های گروه ۸، تابع مقررات خاص ساختمان های بلند است.

۴-۵-۸-۴ گودال باغچه ها

۴-۵-۸-۴-۱: در ساختمان های گروه ۳، حیاطهای محصور به صورت گودال باغچه، در صورتیکه به منظور تأمین نور و تهویه فضاهای سکونت و اشتغال در زیرزمین مورد استفاده قرار گیرند، باید دارای حداقل 9 مترمربع مساحت و حداقل 3 متر عرض باشند.

 برای تامین نور و تهویه سایر فضاها، ابعاد گودال باغچه باید امکان تامین نور و تهویه مطابق الزامات آن فضاها و مقررات پاسیوها و حیاطهای خلوت را فراهم نماید.

۴-۵-۸-۴-۲: مسقف نمودن گودال باغچه مجاز نیست.

۴-۵-۸-۴-۳: باید تمهیدات کافی برای هدایت و دفع نزولات جوی در کف گودال باغچه ها و دسترسی مناسب به منظور رسیدگی و نظافت آنها پیش بینی شده باشد.