دسته‌بندی نشده · شهریور ۵, ۱۳۹۹ ۰

۴-۶ الزامات عمومی نورگیری و تهویه فضاها

۴-۶-۱: هر فضایی که الزاماً به نور طبیعی نیاز دارد، باید حداقل دارای یک یا چند در و پنجره شیشه ای یا سطوح نورگذر مشابه باشد که در انطباق با مقررات این مبحث و سایر ضوابط شهرسازی به طور مستقیم رو به خیابان، معبر عمومی یا فضای باز قرار گیرد.

۴-۶-۲: تمام فضاهایی که مورد استفاده اشخاص قرار میگیرند، باید مطابق با مقررات این مبحث  و مندرجات مباحث چهاردهم و نوزدهم مقررات ملّی ساختمان به طور طبیعی یا مکانیکی تعویض هوا داشته باشند.

۴-۶-۲-۱: استفاده از تعویض هوای مکانیکی به جای تعویض هوای طبیعی تنها در فضاهایی مجاز است که تعویض هوای آنها لازم بوده، اما ملزم به تعویض هوای طبیعی نشده اند.

۴-۶-۲-۲: درصورت استفاده از تعویض هوای مکانیکی، این سیستم باید از روشهای متعارف مهندسی بهره ببرد. جایی که استفاده از تعویض هوای مکانیکی الزامی شده یا به عنوان جایگزین تعویض هوای طبیعی مطرح شده، باید مقدار هوای لازم و الزامات هواکشها، کانالها، فیلترها، و دیگر جزئیات در انطباق با مندرجات مبحث چهاردهم مقررات ملّی ساختمان باشد.

۴-۶-۲-۳: در سیستم های گرمایش یا سرمایش، هوای برگشت یک واحد تصرف نباید از طریق چرخه برگشت هوای واحد تصرف دیگر تأمین گردد. مگر آنکه در مقررات اختصاصی تصرفها به گونه ای دیگر تعیین شده باشد.

۴-۶-۲-۴: فضاهایی که برای آنها مقررات خاصی وضع نشده است، ولی امکان ایجاد گرد و غبار، دود، گاز، بخار و دیگر شرایط زیان آور و مخاطره آمیز درآنها وجود دارد، به منظور حفظ سلامت بهره برداران و ممانعت از ایجاد حریق و خطر انفجار باید به طور مجزا مطابق با مقررات مباحث سوم و چهاردهم مقررات ملّی ساختمان ایران تهویه و تعویض هوا شوند.

۴-۶-۳: حداقل الزامی سطوح نورگذر و بازشوها برای فضاهای مختلف طبق جدول۴-۶-۱ و سایر مندرجات این بند محاسبه میگردد. به منظور استفاده بهتر از جدول، حداقل اندازه های الزامی فضاها نیز در آن گنجانده شده است.

۴-۶-۳ -۱: در صورت استفاده از انواع شیشه های مات و آجر شیشه ای و پلاستیک با ضریب نورگذر کمتر از شیشه شفاف، باید سطحی که نور معادل آن را تأمین کند، جایگزین گردد.

۴-۶-۳-۲: در تعیین سطوح نورگذر و بازشوهای الزامی فضاها، تعیین میزان دقیق این سطوح با توجه به نوع تصرف و فضای مورد نظر، ویژگیهای مکانی، جغرافیایی و اقلیمی و همچنین الزامات ایمنی آنها، به روشهای مندرج در مباحث نوزدهم، چهاردهم، هجدهم و سوم مقررات ملّی ساختمان الزامی است.

 

جدول ۴-۶-۱ الزامات نور و هوا و محدودیتهای الزامی فضاها

الزامی بودن تهویه طبیعی

الزامی بودن نور طبیعی

حداقل سطح بازشوی تهویه

نسبت سطح بازشوی تهویه به سطح کف فضا

پیش بینی سطح شیشه پنجره نسبت به سطح کف

 

الزامات حداقل فضا

اتاق و فضای مورد نظر

 

سطح نورگذر در بیش از یک دیوار یا به فاصله کمتر از 4/5 متر از دیوار مقابل

سطح نورگذر در یک دیوار به فاصله از بیش4/5 متر از دیوار مقابل

حداقل ارتفاع به متر

حداقل سطح به مترمربع

حداقل عرض به متر

+

+

1:16

1:8

1:7

*2.60

12.00

*2.70

فضای اقامت اصلی واحد مسکونی

 

 

1:8

1:7

2.40

6.5

2.15

فضاهای اقامت دیگر

 

 

1:8

1:7

2.40

فضاهای منضم به فضای اصلی

 

1:4

1:4

2.40

6.5

2.15

فضاهای نورگیر از محفظه آفتابگیر

 

1:25

1:25

1:25

2.1

فضاهای انباری

 

**+

**+

1:16

1:8

1:8

2.40

5.5

1.80

آشپزخانه مسکونی

 

**-

**-

1:8

1:8

2.40

آشپزخانه دیواری

 

+

+

1:16

1:8

1:7

*2.60

14.5

*3.00

اتاق نشیمن و غذاخوری یا چند منظوره

 

**+

**+

1:16

1:8

1:7

2.40

7.5

2.15

اتاق آشپزخانه و

 

خوردن

+

+

1:16

1:8

1:7

*2.60

20

*3.00

اتاق اقامت، پختن و خوردن

 

0.18

1:20

1:10

1:10

2.1

فضاهای بهداشتی

 

 

جدول ۴-۶-۱ (ادامه) الزامات نور و هوا و محدودیتهای الزامی فضاها

الزامی بودن تهویه طبیعی

الزامی بودن نور طبیعی

حداقل سطح بازشوی تهویه

نسبت سطح بازشوی تهویه به سطح کف فضا

پیش بینی سطح شیشه پنجره نسبت به سطح کف

 

الزامات حداقل فضا

اتاق و فضای مورد نظر

 

سطح نورگذر در بیش از یک دیوار یا به فاصله کمتر از 4.5 متر از دیوار مقابل

سطح نورگذر در یک دیوار به فاصله از بیش4.5 متر از دیوار مقابل

حداقل ارتفاع به متر

حداقل سطح به مترمربع

حداقل عرض به متر

_

_

_

1: 25

1 :20

1 :20

2.20

_

_

پارکینگ کوچک

 

 

_

_

_

1: 16

1 :8

1 :8

2.40

_

_

پارکینگ متوسط و بزرگ

 

 

_

_

0.90

1: 25

1 :8

1 :8

2.40

_

_

فضای اشتغال(اداری

 

یا تجاری)

 

_

_

0.45

1: 16

1: 25

1: 25

2.1

_

_

راهروهای عمومی و دسترسهای خروج

 

_

_

بسته به نوع استفاده

 

1 :8

1 :8

_

_

راه پله ها (در هر طبقه)

 

 

_

_

بسته به اندازه و نوع استفاده

 

1: 25

1: 25

2.40

_

_

زیرزمین ها

 

1 :8

1 :8

2.40

_

_

فروشگاهها

 

_

_

_

1 :12

مقررات خاص براساس نوع کار

 

_

_

فضای اشتغال(صنعتی)

 

+

+

_

1 :12

1 :5

1 :5

3.00

_

_

کلاسهای درس تا متوسطه (بالای 20 نفر)

 

 

+

+

_

1 :16

1 :4

1 :4

2.40

_

_

محفظه آفتابگیر

 

_

_

بسته به نوع استفاده

 

1 :8

1 :8

3.00

_

_

فضاهای جمعی (بالای20 نفر)