دسته‌بندی نشده · شهریور ۵, ۱۳۹۹ ۰

۴-۷-۲ تصرفهای حرفه ای/ اداری

۴-۷-۲۱در طراحی ساختمان های اداری رعایت ضوابط و سرانه های تعیین شده در نشریه شماره 178 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری الزامیست.

۴-۷-۲-۲: در ساختمان های حرفه ای/ اداری گروه 3، احداث حیاطهای محصور به صورت گودال باغچه، برای تأمین نور و تهویه فضاهای اشتغال مشروط بر انطباق با مقررات تعیین شده در قسمت۴-۵-۸-۴ مجاز است.